Чтобы связаться с «Teomira - Dessislava Petkova», пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Teomira - Dessislava PetkovaTeomira - Dessislava Petkova
Заходила 15 дней назад

ПРАВИЛНИК НА АДМИРАЛТЕЙСКИЯ И ТЪРГОВСКИЯ СЪД

ПРАВИЛНИК НА АДМИРАЛТЕЙСКИЯ И ТЪРГОВСКИЯ СЪД
6та редакция: м. февруари 2002 г.
__________________________

Въведение
Настоящата редакция на Правилника на Адмиралтейския и Търговския съд се издава едновременно с въвеждането на части 58, 61 и 62 от Гражданско-процесуалния кодекс, отнасящи се съответно до производства в търговския и адмиралтейския съд и производства във връзка с арбитраж.
Настоящият правилник е съставен с цел по удобен начин да се изложи практиката, прилагана в Адмиралтейскя и Търговския съд. Той трябва да се тълкува във връзка с Гражданско-процесуалния кодекс и Практическите указания. За улеснение, където е възможно сме се позовавали на съответните правила и практически указания, на които читателят следва да се позове при необходимост. За по-кратко позоваването на практическите указания се прави под формата на "ПУ[номер на указание] §[номер на параграф]". Така "ПУ32" следва да се разбира като "практическо указание, приложено към част 32", а "ПУ58 §15" като "параграф 15 от практическото указание, приложено към част 58".Почитаемия съдия Дейвид Стийл Почитаемия съдия Мур-Бик Съдия от Адмиралтейския съд Завеждащ търговския опис
м. февруари 2002 г.
A. Встъпителни разпоредби

A1 Процесуална рамка
A1.3По въпроси, по които не се предвиждат конкретни разпоредби в Правилника, от страните, техните процесуални представители и адвокати ще се очаква да действат разумно и в съответствие с общия дух на Правилника.
A1.4Изискванията на Правилника са предвидени така, че да осигурят ефективното провеждане на производството в Адмиралтейския и Търговския съд.Ако страните не спазят тези изисквания, съдът може да наложи санкции, включително заповеди за възстановяване на разноски и (където е целесъобразно) заповеди за възстановяване на безрезултатно понесени разноски.
A2 Адмиралтейско-търговски регистър; Описна служба на търговския съд
A3 Комисията на Търговския съд
A3.1Успехът, с който съдът съумява да подходи към особените проблеми и непрестанно менящите се потребности на търговската общност, зависи отчасти от постоянния поток от информация и конструктивните предложения, обменяни между съда, страните по съдебното производство и професионалните съветници.
A3.2 Комисията на търговския съд способства за този процес от много години насам. От нея се очаква да играе важна роля, като спомага да се гарантира, че процедурите на съда дават възможност да се постигне "първостепенната цел". Всички, които са свързани по някакъв начин със съда, се насърчават да се възползват максимално от този важен комуникационен канал. Кореспонденцията, в която се повдигат въпроси на вниманието на комисията, следва да бъде адресирана до Секретаря на Търговския съд, както следва: theClerktotheCommercialCourt, RoyalCourtsofJustice, Strand, LondonWC2A 2LL.
A4 Специализирани асоциации
A4.1 Съществуват редица адвокатски асоциации, които работят в тясно сътрудничество с Търговския съд. Те също ще играят важна роля, за да се гарантира, че Съдът ще остане способства отзивчиво за спазване на принципите на "първостепенната цел".
A4.2Тези асоциации включват Търговската адвокатска асоциация ("COMBAR"), Лондонската общоправна и търговска адвокатска асоциация ("LCLCBA"), Адвокатския съюз на Лондонското Сити, Лондонската търговско-правна процесуална асоциация и Групата на адвокатите към Адмиралтейския съд.
B. Започване, прехвърляне и отстраняване
B1 Търговски дела
B1.1 В правило 58.1(2) се дава следното описание на "търговската искова молба":
"всяка искова молба, произтичаща от провеждане на търговска дейност, като включва всяка искова молба, свързана със
(a)търговски документ или договор;
(b)износ или внос на стоки;
(c)превоз на стоки по суша, море, въздух или тръбопровод;
(d)експлоатацията на находища на нефт и природен газ или други полезни изкопаеми;
(e)застраховане и презастраховане;
(f)банкови и финансови услуги;
(g)пазарни и борсови операции;
(h)покупко-продажба на стоки;
(i)корабостроене;
(j)търговско представителство; и
(k)арбитраж.”
B2 Образуване на дело в Търговския съд
B2.1 Освен при арбитражни молби, за които се прилагат разпоредбите на Част 62 на Гражданско-процесуалния кодекс и раздел О от Правилника, делото се образува с искова молба по образец, съгласно част 7 или част 8.
B2.2 Освен в случаите, в които се предвижда друго, при позоваване в настоящия Правилник на искова молба по образец се има предвид исковата молба по образец по част 7.
B2.3 Търговският съд може да определи конкретна дата за гледане на делото (вж. раздел D16), но той не определя конкретна дата за разпитване на свидетели, когато издава искова молба. Правила 7.9 и 7.10 и свързаните с тях практически указания не се прилагат за Търговския съд.
B3 Искови молби по част 7
Образец
B3.1 Ищецът, започващ производство в Търговския съд, трябва да използва практическия образец N1(CC) за подаване на искови молби по част 7: ПУ58 §2.4. Екземпляр от практическия образец е приложен в края на Правилника.
Надписване
B3.2 Съгласно ПУ58 §2.3, в горния десен ъгъл на исковата молба по образец трябва да е изписано "Queen′sBenchDivision, CommercialCourt", като при издаване на исковата молба по образец делото ще бъде вписано в Търговския опис. Надписването на исковата молба по образец по този начин съответства в достатъчна степен на ПУ7 §3.6(3).
Заявена стойност
B3.3 Правило 16.3, което предвижда посочване на стойност в исковата молба по образец, не се прилага в Търговския съд: правило 58.5(2).
Обстоятелства по иска и исковата молба по образец
B3.4 Въпреки че с исковата молба по образец може да се представят и обстоятелствата по иска, това не се изисква в Търговския съд. Ако, обаче обстоятелствата по иска не се съдържат във или не се представят заедно с исковата молба по образец, в исковата молба по образец трябва да се съдържа изявление, което да гласи, че в случай че бъде вписано потвърждение за връчването с намерение за защита срещу исковата молба, ще бъде представена иобосновка на иска: правило 58.5(1)(a).
B3.5 Ако към исковата молба по образец не е приложена обосновка на иска, същата трябва да бъде връчена в срок от 28 дни от подаване от страна на ответника на потвърждение за връчване, в което се посочва намерение да се защитава срещу исковата молба: правило 58.5(1)(c).
B3.6 Трите образеца, посочени в правило 7.8(1), трябва да се връчат заедно с исковата молба по образец. Един от тях представлява образец за потвърждение на връчването: правило 58.5(1)(b).
Декларация за достоверност
B3.7 (a)Исковата молба по образец трябва да се завери с декларация за достоверност: правило 22.1. Освен ако съдът не нареди друго, всички изменения и допълнения по исковата молба по образец също трябва да са заверени: правило 22.1(2).
(b)Образец на декларацията за достоверност е даден в УН7 §7.2.
(c)Исковата молба по образец ще остане в сила, дори и ако не е заверена с декларация за достоверност, освен ако не бъде заличена от регистъра.: УН22 §4.1.
(d)В определени случаи декларацията за достоверност може да бъде подписана от лице, различно от страната, от чието име тя се връчва, или от неговия законен представител: член C1.8-1.9.
Разглеждане без връчване на фактическа обосновка на иска или на защита
B3.8 На страните и техните законни представители се обръща внимание на правило 58.11, което допуска съдът да нареди (преди или след издаване на искова молба по образец) делото да продължи без подаване или връчване на фактическа обосновка на иска или на защита, или други изявления по делото.
Издаване на искова молба по образец в случаите, в които регистърът е затворен
B3.11 Молба за издаване на искова молба по образец по част 7 може да бъде отправена по факс в определени моменти, когато регистърът е затворен за публичен достъп: ПУ58 §2.2. Процедурата е изложена в Приложение 3. Допълнителна информация може да получите от регистъра. Номерът на факса е 020 7947 6667.
B4 Искови молби по част 8
Образец
B4.1 Ищецът, който желае да започне производство по част 8 на Гражданско-процесуалния кодекс, трябва да използва практическия образец N208(CC): ПУ58 §2.4. Екземпляр от този практически образец е приложен в края на настоящия Правилник.
Издаване на искова молба по образец в случаите, когато регистърът е затворен
B4.4Молба за издаване на молба по образец по част 8 може да бъде отправена по факс в определени моменти, когато регистърът е затворен за публичен достъп: ПН58 §2.2. Процедурата е изложена в Приложение 3.
Срок за подаване на доказателствения материал срещу искова молба по част 8
B4.5Ответникът по искова молба по част 8, който желае да се позовава на писмени доказателства, трябва да подаде и връчи същите в срок от 28 дни от подаване на потвърждение за връчване: правило 58.12.
B5 Искови молби по част 20
Образец
B5.1Адаптирани версии на образеца на искова молба по част 20 и потвърждение за връчване (практически образец N211 и N213) и на съответните бележки към част 20 за ищеца и част 20 за ответника са одобрени за прилагане в Търговския съд. Копия от практическите формуляри са приложение в края на Правилника.
B6 Връчване на исковата молба по образец
Връчване от страните
B6.1 Искови молби по образец, издадени по Търговския опис, се връчват от страните, не от регистъра: ПН58 §9.
Начин на връчване
B6.2 Начините на връчване са изложени в част 6 на Гражданско-процесуалния кодекс, която е допълнена с Практическо указание.
B6.3 ПУ6 §§2.1 и 3.1 се отнасят до връчване със система за обмен на документи или по факс. Връчването на исковата молба по образец на законния представител на ответника със система за обмен на документи или по факс няма да поражда действие, освен ако законният представител не е упълномощен да приеме съответното връчване. Желателно е да бъде получено потвърждение от страна на законния представител в писмен вид за това, че е бил инструктиран да получи връчената искова молба по образец от името на ответника.
Молби за удължаване на срока
B6.4 За молбите за удължаване на срока, в който се връчва искова молба по образец, се прилага правило 7.6. Правило 7.6 (3)(a), което се отнася до връчване на исковата молба по образец от съда, не се отнася до Търговския съд.
B6.5 Доказателственият материал, който се изисква при подаване на молба за удължаване на срока, е изложен в ПУ7 §8.2.
Удостоверяване на връчването
B6.6 Когато ищецът е връчил исковата молба по образец, той трябва да подаде в съда удостоверение за връчване: правило 6.14(2). Спазването на това изискване е свързано преди всичко със съществуващатаза ищеца възможност да бъде издадено решение в негова полза при неявяване на ответника (вж. част 12), както и правото на трети страни да търсят, проверяват и получват копия на исковата молба по образец по правило 5.4(2)(a).
B7 Връчване на исковата молба по образец в друга юрисдикция
B8 Потвърждаване на връчването
Искови молби по част 7
B8.1 (a)Ответникът трябва да подаде потвърждение за връчване във всички случаи: правило 58.6(1). Адаптиран вариант на практически образец N9 (който включва потвърждение на връчването) е одобрен за прилагане в Търговския съд. Екземпляр от този практически образец (Образец N9(CC)) е приложен в края на Наръчника, заедно с адаптирани варианти на бележките за ищци и ответници при попълване и отговор на искова молба по образец по част 7.
(b)Срокът за подаване на потвърждението за връчване се счита от връчването на исковата молба по образец, независимо от това дали в исковата молба по образец е включена обосновка на иска или такава е приложена към него или такава следва да бъде предоставена след връчване на исковата молба по образец. Правило 9.1(2), по което се предвижда, че при определени обстоятелства ответникът не следва да отговаря на исковата молба, докато фактическата обосновка на иска не му бъде връчена, не се прилага: правило 58.6(1).
Искови молби по част 8
B8.2(a)Ответникът трябва да подаде потвърждение за връчване във всички случаи: правило 58.6(1). Адаптиран вариант на практическия образец N210 (потвърждение на връчването на искова молба по образец по част 8) е одобрен за прилагане в Търговския съд. Екземпляр от този практически образец (образец N210(CC)) е приложен в края на Правилника, заедно с адаптираните варианти на известията за ищци и ответници при попълване и отговор на искова молба по образец по част 8.
(b)Срокът за подаване на потвърждение за връчване започва да тече от връчването на исковата молба по образец.
Срок за подаване на потвърждението за връчване
B8.4 (a)Освен при обстоятелствата, описани в член B8.4(b) и B8.4(c), или ако друго не бъде наредено от съда, срокът за подаване на потвърждение за връчване е 14 дни от връчването на исковата молба по образец.
B9 Оспорване на юрисдикцията на съда
B10 Решение в полза на ищеца при бездействие на ответника
B10 За неприсъствените съдебни решения се прилагат Част 12 и ПУ12. С оглед на това, че в Търговския съд срокът за ответника за подаване на потвърждение за връчване започва да тече от връчването на исковата молба по образец, позоваването на "фактическата обосновка на иска" в ПУ12 §4.1(1) следва да се счита за позоваване на исковата молба по образец: ПУ58 §6(1).
B11 Признаване на иска
B11(a)За признаването на исковете се прилагат Част 14 на Гражданско-процесуалния кодекс и ПУ14, като позоваването на "фактическа обосновка на иска" в ПУ14 §§2.1, 3.1 и 3.2 следва да се тълкува като позоваване на исковата молба по образец: ПУ58 §6(2).
(b)Адаптирани варианти на практическите образци на признаване (практически образци N9A и N9C) са одобрени за прилагане в Търговския съд. Екземпляри от тези практически образци (Образци N9A(CC) и N9C(CC)) са приложени в края на Наръчника.
B12 Прехвърляне на дела във и извън Търговския опис
C.Обстоятелства по иска, зашита на ответника и отговор на ищеца по възраженията на ответника
C1 Образец, съдържание, връчване и подаване
C1.1 (a)Обосновката на иска, защитата и отговорът на ищеца трябва да са изложени в отделни последователно номерирани параграфи и да бъдат колкото се може по-кратки и сбити.
(b)Ако се налага да се включат значителни части от обемен документ с цел правилно разбиране на изложението, въпросните пасажи следва да се изложат в приложение, а не в самото изложение.
(c)Документът трябва да бъде подписан от физическото лице, което го е изготвило, а не, в случай че това е направил адвокат, от името само на адвокатската кантора.
C1.2(a)За обосновката на иска, защитата, а също и отговора на ищеца трябва да са спазени разпоредбите на правила 16.4 и 16.5, имайки предвид че правила 16.5(6) и 16.5(8) не се прилагат.
C1.3(e)Експертно заключение не следва да се прилага към изложението и не следва да се подава заедно с изложението в регистъра. Страната трябва да получи разрешението на съда, за да може да приложи експертно заключение при разглеждане на делото, следователно всяка страна, която връчи експертно заключение без да е получила такова разрешение, го прави на свой собствен риск що се отнася до понесените разноски.
Адаптирани варианти на практическите образци на защита и отговора на ищеца са одобрени за прилагане в Търговския съд. Копия от тези практически образци са приложени в края на настоящия Правилник. Резюмета
C1.4В случай че изложението надхвърля 25 страници (като това не включва приложенията), резюме в размер на не повече от 4 страници трябва също да бъде подадено в съда и връчено. В резюмето следва да правят препратки към номерацията на съответните параграфи от пълния текст на изложението. Резюмето следва да се включи в свитъка документи за целите на провеждане на делото: член D7.2(ii).
Декларация за достоверност
C1.6Фактическата обосновка на иска, защитата и евентуално отговорът на ищеца трябва да бъдат заверени с декларация за достоверност: правило 22.1. Това се отнася и за всички изменения и допълнения, освен ако съдът не нареди друго: правило 22.1(2); вж. също член C5.4.
C1.10Изложението остава в сила (въпреки че не може да се счита за меродавно доказателство) дори и да не е заверено с декларация за достоверност, освен ако не бъде заличено: ПУ22 §§4.1-4.3.
Връчване
C1.11Всички изложения се връчват от страните, не от съда:ПУ58§9.
C2 Връчване и подаване на фактическата обосновка на иска в съда
C2.3Ищецът трябва да връчи фактическата обосновка на иска на всички останали страни. Екземпляр от исковата молба по образец ще бъде заведен в регистъра при издаване. В случай че ищецът връчи фактическата обосновка отделно от исковата молба по образец, той трябва да подаде екземпляр в седемдневен срок от връчване, заедно с удостоверение за връчване: правило 7.4(3).
C3 Връчване и завеждане в регистъра на защита
C3.1 Ответникът трябва да връчи защитата на всички останали страни, като едновременно с това подаде екземпляр в съда.
C3.2(a)В случай че ответникът подаде потвърждение за връчване, в което се посочва намерение за защита, срокът за връчване и подаване в съда на защитата е 28 дни след връчване на фактическата обосновка на иска, при условие че разпоредбите на правило 15.4(2) са спазени. (Вж. също Приложение 15 за случаите, в които исковата молба по образец е връчена в друга юрисдикция).
(b)Ответникът и ищецът могат да се споразумеят срокът за връчване и подаване на защитата в съда да се удължи с не повече от 28 дни: правило 15.5(1).
C3.5Ищецът трябва да уведоми деловодството в писмо, когато всички ответници, които възнамеряват да връчат защита, са направили това. Тази информация е от съществено значение за свикване на предварителното съвещание по делото (вж. член D3.1).
C4 Връчване и подаване на отговор на насрещен иск в съда
C4.1При спазване на разпоредбите на член C4.3, срокът за връчване и подаване на отговора на ищеца в съда, е 21 дни след връчване на защитата: правило 58.10(1).
C4.2(a)Отговорът на ищеца трябва да се подаде в съда едновременно с връчването му: правило 15.8(b); правило 15.8(a) не се прилага за производства от Търговския опис.
(b)Отговорът на ищеца следва да се връчи преди информационните листи за провеждане на делото да се предоставят на съда (вж. член D8.5). При нормални условия, това ще даде възможност на страните да обмислят ситуацията и да отговорят преди попълване на информационния лист за провеждане на делото, както и достатъчен срок за изготвяне на меморандум по делото и списък от спорни въпроси, които се изискват за целите на предварителното съвещание по делото (вж. членове D4-D7).
C4.3В определени случаи се може да се изискват повече от 21 дни за изготвяне, връчване и подаване на отговор на насрещен иск в съда. В такива случаи следва да се подаде писмена молба на хартия за удължаване на срока и за отлагане на предварителното съвещание по делото. Процедурата, която се следва при подаване на писмена молба на хартия, е изложена в член F4.
C4.4 Евентуалният отговор на ищеца трябва да се връчи от ищеца на всички останали страни: правило58.10(1).
C5 Изменения и допълнения
C5.1(a)В измененията и допълненията на становищата на страните по делото трябва да става виден първоначалният текст, освен ако съдът не нареди друго: ПУ58 §8.
C5.3Въпросът за изменението и допълнението, както и за последващи изменения и допълнения, по възможност трябва да се решава по взаимно съгласие. Страните следва да дадат своето съгласие за предлаганото изменение или допълнение, освен ако нямат съществени основания да възразяват срещу него.
C5.4Късно направените изменения и допълненияследва да се избягват и може да не бъдат допуснати.
D. Провеждане на делото в Търговския съд
D1 Общо
D1.1Всички производства от Търговския описсе водят от съда.
D1.2Всички производства автоматично се разпределят за многостранно разглеждане, а не за разглеждане по реда, предвиден за малките искове или по реда на бързото производство, следователно част 26 и правилата, свързани с разпределението, не се прилагат: правило 58.13(1).
D2 Основни характеристики на хода на делото в Търговския съд
D2За хода на делото се прилага правило 58.13 и ПН58 §10. В случаитена нормално образувано търговско дело по силата на искова молба по образец по част 7, ходът на делото ще се характеризира със следните 10 основни характеристики:
(1)изложенията ще се обменят в предварително зададени или проследявани срокове;
(2)меморандум по делото, опис на спорните въпроси и свитък документи за целите на провеждане на делото ще бъдат изготвени на ранен етап в хода на делото;
(3)меморандумът по делото, описът на спорните въпроси и свитъкът документи за целите на провеждане на делото ще се изменят, актуализират или преработват текущо през целия срок на хода на делото и ще се използват от съда на всеки етап от него;
(4)задължително предварително съвещание по делото ще се проведе скоро след връчване на изложенията, а може и преди това (като преди това страните са подали информационни листи за провеждане на делото, в които се излагат техните мнения по изискванията на делото);
(5)на предварителното съвещание по делото съдът (при необходимост) ще обсъди спорните въпроси по делото и изискванията на делото с адвокатите, ангажирани по него. Съдът ще зададе план-график за работата, предстояща преди разглеждането на делото, като издаде допълнителни указания, ако това е целесъобразно за конкретния случай;
(6)преди датата за отчитане на напредъка страните ще се отчетат пред съда под формата на информационен лист за отчитане на напредъка за спазването на план-графика за работатапреди разглеждането на делото;
(7)на или скоро след датата за отчитане на напредъка съдияще даде оценка на напредъка и ще издаде допълнителни указания, каквито прецени за уместни, без да провежда заседание;
(8)ако към датата на отчитане на напредъка всички страни са посочили, че ще бъдат готови за гледане на делото, всички страни ще попълнят списъка за проверка на подготовката преди разглеждането на делото;
(9)в много случаи ще се проведе предварителен преглед; в такива случаи от страните ще се изисква да изготвят план-график за гледането на делото, който се представя на вниманието на съда;
(10)по време на делото ще се провеждат редовни прегледи на предвижданата продължителност на гледането на делото.
D3 Назначаване на предварително съвещание по делото
D3.1Задължително предварително съвещание по делото обикновено се провежда на първата свободна дата 6 седмици след като всички ответници, които възнамеряват да връчат защита, са направили това. Така обикновено се предоставя време за изготвяне и връчване на евентуален отговор на ищеца. (вж. раздел C4).
D4 Системата на двучленните състави
D4.1(a)Делата, които се характеризират с изключителни мащаби или сложност или предразполагат подаване на голям брой молби преди самото гледане на делото, могат да се поставят под ръководството на двучленен състав от определени за целта съдии.
D5 Меморандум по делото
D5.1За да може съдията, провеждащ предварителното съвещание по делото, да се информира общо за характера на делото и спорните въпроси, които се очаква да възникнат, след връчване на защитата и евентуалния отговор на ищеца, адвокатите и процесуалните представители на всяка от страните изготвят договорен меморандум по делото.
D5.2Меморандумът по делото следва да съдържа:
(i)кратко и недвусмислено описание на предмета на делото; и
(ii)много кратко и недвусмислено резюме на производството към момента.
D5.3Освен ако не бъде наредено друго, адвокатите на ищеца ще отговарят за изготвяне и подаване на меморандума на делото в съда.
D5.5(a)Следва ясно да се разбере, че единственото предназначение на меморандума по делото е да помогне на съдията да разбере най-общо за какво се отнася делото. Меморандумът по делото не играе никаква роля в гледането му. Следователно, страните не бива ненужно да се притесняват за точния език, на който се изготвя меморандумът, при условие че той съдържа едно сравнително безпристрастно и балансирано описание на делото.
(b)Затова и във всички случаи без най-изключителните такива следва страните да могат да изготвят съгласуван меморандум по делото. Но ако това се окаже невъзможно, ищецът трябва да изготви меморандума по делото и да изпрати екземпляр на ответника. Ответникът може да представи своите коментари на съда (с екземпляр до ищеца) отделно.
(c)Невъзможността за страните да съгласуват меморандум по делото е въпрос, който съдът може да желае да отчете, когато разпределя разноските по предварителното съвещание по делото.
D6 Опис на спорните въпроси
D6.1След връчване на защитата (и евентуално отговора наищеца ) адвокатите и процесуалните представители на всяка страна изготвят съгласуван опис на съществените спорни въпроси по делото. Описът следва да включва както фактически, така и правни въпроси. В отделен раздел на документа следва да се изложат общите позиции на страните (или на всяка от тях, като се посочва коя).
D6.2Освен ако съдът не нареди друго, адвокатите и процесуалните представители на ищеца ще отговарят за изготвянето и преработката на описа на спорните въпроси.
D7 Свитък документи за целите на провеждане на делото
Изготвяне
D7.1Преди провеждане на предварителното съвещание по делото (вж. раздел D3 и D8) следва адвокатите на ищеца да съставят свитъка документи за целите на провеждане на делото: ПУ58 §10.8.
Съдържание
D7.2Свитъкът документи за целите на провеждане на делото следва да съдържа единствено документите, изброени по-долу (в случай че документите са изготвени в съответния срок):
(i)исковата молба по образец;
(ii)всички изложения (с изключение на приложенията),в случай че е изготвено резюме,то трябва да бъде включено в свитъка, а не пълното изложение на делото;
(iii)меморандума по делото (вж. раздел D5);
(iv)описа на спорните въпроси (вж. раздел D6);
(v)информационните листи за целите на провеждане на делото и план-графика на работата преди гледането на делото, ако такъв вече е установен (вж. раздели D8.5 и D8.9);
(vi)основните разпореждания по делото; и
(vii)всички евентуални писмени споразумения, сключени между страните за разкриване на документи, без да се прави списък или сключва писмено споразумение това разкриване (или проверката или и двете) да става поетапно.
Вж. общо ПУ58 §10.8.
Подаване на свитъка документи за целите на провеждане на делото
D7.4Свитъкът документи за целите на провеждане на делото следва да се подаде в Описната служба най-малко 7 дни преди (първото) предварителното съвещание по делото (или друго заседание с по-ранна дата, на което страните са представени и на което може да се извършват действията, предвидени за предварителното съвещание по делото: вж. член D3.7).
Изготвяне и поддържане
D7.5Ищецът (или друга страна, отговорна за изготвянето и поддържането на свитъка документи за целите на провеждане на делото), в координация с останалите страни, трябва да преработва и актуализира свитъка в хода на делото: ПУ58 §10.9.
D8 Предварително съвещание по делото
Присъствие на предварителното съвещание по делото
D8.2Клиентите няма нужда да присъстват на предварителното съвещание по делото, освен ако съдът не разпореди друго. От всяка адвокатска кантора по случая трябва да присъства съответният отговорен представител по делото. Най-малко по един от процесуалните представители, ангажирани по делото от името на всяка страна, следва също да присъстват.
Молби
D8.4(a)Ако към момента на провеждане на предварителното съвещание по делото някоя страна поиска издаване на заповед по въпрос извън включеното във въпроси(1)‑(16) в информационния лист за целите на провеждане на делото, тя трябва да подаде тази молба на предварителното съвещание по делото.
(b)В някои случаи в самия информационен лист за целите на провеждане на делото може да бъде включено уведомление за такава молба: вж. раздел D8.5(c).
(c)Във всички останали случаи кандидатът следва да осигури подаването в съда и връчването в срок на уведомление за молбата, заедно с евентуални доказателствени материали в подкрепа на същата, за да може тя да бъде изслушана на предварителното съвещание по делото.
Материали: информационен лист и свитък документи за целите на провеждане на делото
D8.5(a)Всички страни, присъстващи на предварителното съвещание по деловодството, трябва да попълнят информационен лист за целите на провеждане на делото: ПУ58 §10.7. Стандартен образец на информационния лист за целите на провеждане на делото се дава в Приложение 6. Информационният лист има за цел да даде сведение за всички молби, които страните биха желали да отправят на предварителното съвещание по делото.
(b)Попълнен информационен лист за целите на провеждане на делото трябва да бъде подаден от всяка страна в съда (с екземпляр до всички останали страни) най-малко 7 дни преди предварителното съвещание по делото.
D8.6Свитъкът документи за целите на провеждане на делото трябва да се подаде в съда най-малко 7 дни преди предварителното съвещание по делото: ПУ58 §10.8.
ИзслушванеD8.7Правомощията на съда да издава указания на предварителното съвещание по делото са изложени в правила 3.1 и 58.13(4). На предварителното съвещание по делото съдията:
(i)ще обсъди спорните въпроси по делото и изискванията на делото с адвокатите, ангажирани по него;
(ii)ще състави целия план-график за дейностите преди разглеждането на делото или ако това не е целесъобразно от практическа гледна точка, ще състави възможно най-голяма част от план-графика на дейностите преди разглеждането на делото; и
(iii)издава заповед за прилагане на процедура за алтернативно разрешаване на спорове за съответните дела.
D8.8(a)Правила 3.1(2) и 58.13(4) дават възможност на съда да спре производството на предварителното съвещание по делото, докато страните опитват да решат делото с алтернативни средства. Информационният лист за целите на провеждане на делото изисква от страните да посочат дали се цели спиране на производството с тази цел.
(b)В случаите, за които се допуска това, може да бъде издадена заповед за прилагане на процедура за алтернативно разрешаване на спорове и без да се спира производството. Страните следва внимателно да обмислят дали би било възможно да се предвиди процедура за алтернативно разрешаване на спорове в план-графика за дейностите преди гледането на делото без това да засегне датата за гледането му.
План-график на дейностите преди гледането на делото
D8.9Обикновено, план-графикът на дейностите преди гледането на делото ще включва:
(i)дата за отчитане на напредъка по делото (вж. раздел D12 по-долу); и
(ii)указание към страните да се обърнат към Секретаря на Търговския съд, който да определи дата за гледане на делото.
D11Правомощия на съда в хода на делото
D11Съдът ще продължи да играе активна роля в хода на подготовката на делото до самото му разглеждане. Страните следва да са готови във всеки един момент с информацията и съдействието, които съдът може да изиска за целта.
D12 Отчитане на напредък
Задаване на датата за отчитане на напредък
D12.1Датата за отчитане на напредъка се определя на предварителното съвещание поделото и обикновено тя е след датата за обмен на свидетелски показания и експертни заключения., предвидена по план-графика на дейностите преди гледането на делото.
Информационен лист за отчитане на напредък
D12.2Най-малко 3 дни (т.е. три пълни денонощия) преди датата за отчитане на напредък всяка от страните трябва да изпрати до деловодството (с екземпляр до всички останали страни) информационен лист за отчитане на напредъка по делото, от който съдът да се информира:
(i)дали е спазен план-графика на дейностите преди гледането на делото и ако не е, позициите, които не са спазени; и
(ii)дали страните ще са готови делото да започне да се гледа от определената за целта дата в план-графика на дейностите преди гледането и ако не – какви са причините за това.
D14 Списък за проверка преди гледането на делото
D14Не по-късно от три седмици преди датата, определена за гледане на делото, всяка страна трябва да изпрати до Описната служба (с екземпляр до всички останали страни) попълнен списък за проверка преди гледането на делото, потвърждаващ окончателните детайли по гледането ("списък за проверка преди гледането на делото") по образеца, изложен в Приложение 13.
D16 Фиксирани дати за гледане на делото
D16.1При повечето дела на предварителното съвещание се определят фиксирани дати за разглеждането им непосредствено след като бъде зададен план-графика за дейностите преди гледането на делото.
D16.2Фиксирана дата за гледане на делото се назначава с уговорката, че в случай че зададените на предишен етап дати са били значително подценени или други неотложни въпроси следва да се разгледат, гледането на делото може да се забави. В случай че едно такова забавяне може да причини особено неудобство за свидетелите или други, ангажирани в гледането на делото, Секретарят на Търговския съд следва да бъде уведомен за това в достатъчно голям срок преди фиксираната дата.
D18 Предварителен преглед и план-график на гледането на делото
D18.1Съдът ще разпореди предварителен преглед във всички случаи, в които сметне че това е целесъобразно.
D18.2 Предварителният преглед обикновено се провежда между 8 и 4 седмици преди датата, назначена за гледане на делото.
D18.3При възможност предварителният преглед се провежда от съдията, който ще гледа делото. На него следва да присъстват адвокатите, които ще се явяват на същинското гледане:ПУ58 §11.2.
D18.4Преди предварителния преглед страните трябва да се опитат да договорят план-график за гледането на делото,който да предвижда снемането на устни показания,свидетели и експертни заключения: ПУ58 § 11.3. Ищецът трябва да подаде в съда копие на проекта за план-график най-малко два дни преди датата, назначена за предварителния преглед; всички различия следва да бъдат ясно разграничени: ПУ58 §11.4. На предварителния преглед съдията може да зададе план-график за гледане на делото и да издаде и други указания за провеждане на гледането, каквито счете за целесъобразни.
D19 Заповеди
D19.1(a)Освен заповедите, издадени от съда по негова собствена инициатива съгласно правило 3.3, и освен ако съдът не разпореди друго, всяко решение или заповедще се изготвят от страните, като правило 40.3 се изменясъответно:правило 58.15(1).
(b)Заповедите, издадени по взаимно съгласие, следва да се изготвят съгласно процедурата, описана в раздел F9.
(c)Проекти на всички останали заповеди се изготвят от страните и се датират с датата на решението на съдията. Ищецът ще отговаря за изготвяне на заповедта, освен ако това не се прави по молба на друга страна, в който случай отговаря тазистрана.
(d)Два екземпляра от проекта, подписани собственоръчно от страните или от техните адвокати, трябва да се подадат в регистъра в петдневен срок от решението на съда, отразено в проекта.
D19.3 Заповеди, които се изисква да бъдат връчвани, трябва да се връчват от страните, освен ако съдът не нареди друго.
E. Разкриване на информация
E1 Общо
E1.1Съдът ще вземе мерки информация да не се разкрива в степен, по-голяма от необходимото. За всичко извън стандартната степен на разкриване на информация (вж. раздел E3) ще трябва да се представи съответната обосновка.
E2 Процедура
E2.1На предварителното съвещание по делото съдът обикновено би желал да се разгледат една или повече от следните възможности:
(i)издаване на заповед за стандартно разкриване на информация: правило 31.5(1);
(ii)недопускане или ограничаване на стандартното разкриване на информация: правило 31.5(2);
(iii)издаване на заповед за разкриване на образец от изискваната информация;
(iv)издаване на заповед за поетапно разкриване на информация;
(v)издаване на заповед за разкриване на информация по начин, различен от връчване на списък документи, например с връчване на копия от документи; и
(vi)издаване на заповед за разкриване на конкретна информация: правило 31.12.
E3 Стандартно разкриване на информация
E3.1Определение за стандартно разкриване на информация се дава в правило 31.6. При издаване на заповед за стандартно разкриване на информация, от страната се изисква да разкрие единствено:
(i)документите, на които се позовава; и
(ii)документите, които –
-оказват негативно въздействие върху нейната собствена позиция;
-оказват негативно въздействие върху позицията на друга страна; или
-са в подкрепа на позицията на друга страна; и
(iii)документи, които се изисква да разкрие по съответното практическо указание.
E3.6Освен ако съдът не укаже друго, при разкриване на информация трябва да са спазени изискванията на правила 31.7(3) и 31.10(6). По-конкретно, следва
(i)изрично да бъде заявено, че доколкото е известно на страната, разкриваща информацията, търсенето е проведено в разумен мащаб при всички обстоятелства; и
(ii)да се обърне внимание на евентуални конкретни ограничения на търсенето, наложени от съображения за пропорционалност, като се изложат причините, поради които същите са наложени.
E3.10(a)За целите на ПУ31 §4.3 съдът обикновено разглежда като подходящо лице всяко лице, което е в състояние отговорно и пълноправно да търси документите, които се изисква страната да разкрие, както и да прави изявленията, съдържащи се в декларацията, направена във връзка с документите, които трябва да бъдат разкрити от тази страна.
(b)Законният представител може в определени случаи да е подходящо за целта лице.
(e)Съдът може по своя инициатива или по молба да изиска декларацията за разкриване на информация да бъде подписана и от друго подходящо за целта лице.
E4 Разкриване на конкретна информация
E4.1Конкретната информация се определя съгласно правило 31.12(2).
E4.2По заповед, издадена съгласно правило 31.12, може по съответното дело на страната да се укаже да извърши щателно търсене на всички документи, които основателно се предполага, че могат да окажат неблагоприятно въздействие върху позицията на страната, или да действат в подкрепа на позицията на страната, която отправя молба за такова разкриване, или които биха дали началото на разследване, което в крайна сметка да има такива последствия и да разкрие документите, установени в резултат от едно такова търсене: ПУ31 §5.5.
E4.3На всеки един етап съдът може да издаде заповед конкретна разкрита информация да бъде потвърдена под клетва или със свидетелски показания.
F. Молби
F1 Общо
F1.1(a)За молбите се прилагат част 23 на Гражданско-процесуалния кодекс и ПУ23 със съответните изменения, въведени по силата на правило 58 и ПУ58.
Връчване§9.
Заседания
F1.7(a)Молбите (освен арбитражните такива) се изслушват на открито заседание съгласно правило 39.2, освен ако не е издадена заповед за друго.
(b)С някои изключения, арбитражните молби обикновено се изслушват на закрито заседание: правило 62.10(3). Вж. раздел O.
(c)Молбата, отправена без предизвестяване, за налагане на възбрана или издаване на заповед за обиск, обикновено се изслушва на закрито заседание.
F1.8Страните следва да обърнат особено внимание на ПУ23 §2.9, където се съдържа предупреждение за необходимостта да се предвиди възможността съда по своя инициатива даизвършипреглед на начина на провеждане на делото и да издаде допълнителни указания по провеждане на делото. Страните следва да са готови да окажат съдействие на съда и да могат да отговорят на всички въпроси, поставени от съда за целта.
F1.9ПУ23 §§6.1-6.5 и §7 се занимават с изслушването на молби по телефона (различни от неотложните молби, подавани извън работното време на съда) и изслушването на молби по видеокомуникационно оборудване. Тези методи може да се вземат под внимание в случаите, когато е нужно да се отправи молба към конкретен съдия от Търговския съд, който заседава другаде в района на съда. В повечето от останалите случаи молбите се приемат лично, тъй като това е по-удобният вариант.
F15 Временни разпореждания
Общо
F15.1(a)За молбите за временни предписания се прилага част 25 на Гражданско-процесуалния кодекс.
(b)Молбите трябва да се отправят с предизвестие съгласно процедурата, изложена в част 23 на Гражданско-процесуалния кодекс, освен ако няма основателна причина да се пристъпи към действие без предизвестие.
Обезпечаване на поетите задължения- моля за допълнителен преглед на т.а)
F15.4(a)В случай че искащият налагане на временно средство за правна защита(това искащият налагането на средството ли е или лицето срещу което ще се прилага средството за правна защита? – самият текст не пояснява. Въпросът е от правно, а не от езиково естество.) не може да докаже наличие на достатъчно активи в юрисдикцията на съда за обезпечаване на поетите задължения, особено на задължения във връзка с нанесени вреди, от него може да се изиска да обезпечи своите задължения със съответната гаранция.
(b)Гаранцията ще се постанови под форма, определена по преценка на съдията като целесъобразна, но може, например, да е под формата на сума, която следва да се изплати на съда, гаранция, издадена от застрахователно дружество, или банкова гаранция, платима при предявяване, или акредитив "стендбай", издадени от първокласна банка.
(c)В съответните случаи съдията може да нареди на адвокатите на кандидата да бъде заплатена сума, която те впоследствие да съхраняват в качеството на съдия-изпълнители до второ нареждане. Понякога може да се приеме и гаранция, предоставена от родителско дружество.
Образец на заповед
F15.5 Стандартни образци на заповедите за възбрана и обиск са дадени в Приложение 5. Образците са адаптирани за нуждите на Търговския съд и следва да се спазват, освен ако съдията, който изслушва конкретната молба, не прецени че има основателна причина за възприемането на различен образец.
G. Алтернативно разрешаване на спорове (ADR)
G1 Общо
G1.1Едновременно с подчертаване на основната роля на Търговския съд като форум за решаване на търговски дела, Търговският съд насърчава страните да обмислят прилагането на процедура за алтернативно разрешаване на спорове (каквито са медиацията и помирителната процедура, но без с това да се изчерпват възможностите) като алтернативни средства за разрешаване на спорове или конкретни спорни въпроси.
G1.2Като запазва позицията си на напълно легитимен форум за разрешаване на повечето от споровете, вписани в Търговския опис, Търговският съд е на мнение, че разрешаването на спорове посредством процедура за алтернативно разрешаване на спорове:
(i)значително помага на страните да намалят своите разходи;
(ii)спестява на страните забавянето на самия съдебен процес до окончателно решаване на техните спорове;
(iii)дава възможност на страните да постигнатразрешаване на техните спорове, като едновременно с това запазят своите вече установени търговски взаимоотношения и пазарна репутация;
(iv)осигурява на страните по-широк спектър от решения от този, който предлага един съдебен процес; и
(v)вероятно ще съдейства съществено за по-ефективното прилагане на съдебните ресурси.
G1.3Съдиите от Търговския съд в подходящи за целта случаи ще приканват страните да обмислят дали спорът между тях или конкретни въпроси от него не биха могли да бъдат разрешени посредством процедура за алтернативно разрешаване на спорове.
G1.4Във всички случаи законните представители следва да разгледат заедно със своите клиенти и останалите засегнати страни възможността за опит за разрешаване на спора или конкретни спорни въпроси посредством процедура за алтернативно разрешаване на спорове, като следва да осигурят пълна информираност на своите клиенти относно най-икономичните средства за разрешаване на техния спор.
G1.9(a)Секретарят на Търговския съд разполага с официална информация за лица и органи, които предлагат процедури за алтернативно разрешаване на спорове и арбитражни услуги. В случай че страните не могат да се договорят за неутрално лице или състав от лица, които да действат като медиатор, те могат по споразумение да се обърнат към съдията за съдействие за постигане на такава договореност.
(b)Съдът няма да препоръчва лица или органи за медиатори или арбитри.
G1.10На предварителното съвещание по делото или на всяко друго заседание, в хода на което съдията издава заповед, по която се предвижда прилагане на процедура за алтернативно разрешаване на спорове, той може издаде заповедта с оглед на разходите, които страните могат да понесат поради прилагането или опита за прилагане на процедура за алтернативно разрешаване на спорове, които при всички обстоятелства изглеждат целесъобразни.
G2 Предварителна неутрална оценка
G2.1В подходящи за целта случаи и със съгласието на страните съдът ще осигури безпристрастна незадължаваща предварителна неутрална оценка ("ENE") на спора или на конкретни спорни въпроси.
G2.2Преди да се пристъпи към предварителна неутрална оценка трябва да бъде получено одобрението на съдията, завеждащ описа.
G2.3Ако след обсъждане с адвокатите, представляващи страните, съдията остане с впечатление, че една предварителна неутрална оценка би способствала за разрешаването на спора или на конкретни спорни въпроси, той, със съгласието на страните, ще отнесе въпроса към съдията, завеждащ описа.
G2.4(a)Съдията, завеждащ описа, ще определи съдия, който да проведе предварителната неутрална оценка.
(b)Съдията, който следва да проведе предварителната неутрална оценка, ще издаде указания за изготвянето и провеждането на същата по своя преценка.
G2.5Съдията, който провежда предварителната неутрална оценка, няма да участва в по-нататъшния ход на делото, нито като изслушва молби, нито като съдия при гледането на делото, освен ако страните не дадат съгласието си за друго.
H. Доказателствен материал за гледането на делото
H1 Свидетели
Изготвяне и образец на писмените свидетелски показания
H1.1 Писмените свидетелски показания трябва да са съобразени с изискванията на ПУ32. Подчертават се също и следните моменти:
(i)писмените свидетелски показания са предназначени да изложат писмено показанията на свидетеля, предоставени в отговор на въпросите на страната, водеща свидетеля; затова, доколкото е възможно, показанията трябва да съдържат собствените думи на свидетеля;
(ii)трябва да са колкото се може по-сбити, доколкото позволяват обстоятелствата по делото, без да се изпускат съществени въпроси;
(iii)не трябва да съдържат дълги цитати от документи;
(iv)не трябва да се ангажират в спорове;
(v)трябва да посочват кои от изявленията в тях са направени на базата на лични наблюдения на свидетеля, и кои са направени на базата на външни сведения и убеждения, като се посочва източника за изявления, направени на базата на външни сведения или убеждения;
(vi)трябва да съдържа изявление от страна на свидетеля, в което се посочва, че същият е убеден във верността наизложеното в показанията е вярно; производство по обвинение в неуважение към съда може да се образува срещу лице, което предостави или организира предоставянето на неистинно изявление в свидетелски показания без добросъвестно да е убедено в истинността на същото: правило 32.14(1).
H1.2Неправилно е да се оказва какъвто и да било натиск върху свидетел за даване на показания, различни от собственото му виждане по въпросите, за които се отнасят показанията му. Неправилно е също така да се връчват писмени свидетелски показания, за които е известно, че са неверни, или за които е известно, че свидетелят всъщност не е убеден във верността на всички аспекти от същите.
Свидетелски показания, получени при главно разпитване
H1.5(a)В случаите, когато свидетел бива призован да даде устни показания, неговите писмени свидетелски показания ще се използват като основен доказателствен материал, освен ако съдът не разпореди друго: правило 32.5(2).
(b)В подходящи за целта случаи съдията, разглеждащ делото, може да разпореди основния доказателствен материал, предоставен от свидетеля, да се даде изцяло или отчасти устно. Молбата за издаване на такова разпореждане следва да се отправи при започване на гледане на делото.
Допълнителни показания от свидетели
H1.6(a)Свидетел, даващ устни показания по време на заседание, може, с разрешението на съда, да подсили своите писмени свидетелски показания и да предостави доказателство във връзка с нови въпроси, възникнали след момента на връчване на писмените свидетелски показания: правило 32.5(3). Такова разрешение се дава единствено ако съдът счете, че има достатъчно основания показанията на свидетеля да не се ограничават до съдържанието на неговите писмени свидетелски показания: правило 32.5(4).
(b)Допълнителни свидетелски показания следва обикновено да се връчват, в случай че свидетелят желае съществено да разшири, измени, коригира или оттегли своите първоначални показания. Необходимо е разрешение за връчване на допълнителни показания.
Уведомление за решение да не бъде призоваван свидетел
H1.7(a)Страна, която е решила да не призовава за даване на устни показания на заседание свидетел, чиито показания са връчени писмено, трябва да отправи своевременно уведомление за своето решение към всички останали страни. Тя трябва същевременно и да заяви дали предлага да включи показанията под формата на свидетелски показания, основани на сведения, получени от трети лица.
(b)В случай че страната, която е връчила показанията, не обяви последните за показания, основани на сведения, получени от трети лица, другата страна може да направи това: правило 32.5(5). Призовки към свидетели
H1.8(a) Правила 34.2-34.8 се отнасят до призовки към свидетели, включително призовки към свидетели за явяване в съда или за предоставяне предварително на документи преди датата, определена за гледане на делото.
(b)Призовките към свидетели се връчват от страните, не от съда.
H2 Вещи лица
Молба за разрешение за призоваване на вещо лице
H2.1Всички молби за разрешение да бъде призовано вещо лице или да бъде връчено експертно мнение обикновено следва да се отправят на предварителното съвещание по делото.
H2.2Страните следва да имат предвид, че едно експертно заключение може да е свързано с ненужни разходи и следва да са подготвени да използват общи вещи лица в случаите, в които това е целесъобразно. В много случаи не е целесъобразно използването на общи вещи лица, а на всяка от страните като цяло ще бъде разрешено да призове отделно вещо лице за всяка област, в която се изисква експертно заключение. В Правилника тези лица се наричат "отделни вещи лица".
H2.3Когато се предвижда използване на общо вещо лице, съдът ще очаква от страните да си съдействат при разработката и да постигнат споразумение във възможно най-голяма степен по заданието за такова вещо лице. В повечето случаи в заданието (конкретно) с подробности ще се посочва какво се иска от вещото лице да извърши, ще се посочват евентуалните документи, които се иска да се вземат под внимание и ще се конкретизират всички допускания, които се иска вещото лице да направи.
Общоприложими разпоредби във връзка с показанията на вещи лица
H2.4Разпоредбите на Приложение 11 към Правилника се прилагат за всички аспекти на показанията на вещи лица (включително експертни заключения, срещи на вещи лица и устно предоставяни експертни заключения), освен ако съдът не разпореди друго. Страните следва да гарантират, че те ще бъдат предоставени на вниманието на инструктираните от тях вещи лица при пръв удобен случай.
Образец и съдържание на експертните заключения
H2.7 Би било добре експертното заключение да съдържа речник на по-важните технически термини.
Декларация за достоверност
H2.8(a)Експертното заключение трябва да бъде подписано от вещото лице и да съдържа декларация за достоверност, издадена съгласно част 35.
(b) производство по обвинение в неуважение към съда може да се образува срещу лице, което предостави или организира предоставянето на неистинно изявление в експертно заключение, заверено по начина, указан в настоящия раздел, без добросъвестно да е убедено в истинността на същото.
Обмен на експертни заключения
H2.10 В подходящи за целта случаи съдът ще нареди експертните заключения да се обменят последователно, а не едновременно. Това е въпрос, който съдът обикновено ще желае да се реши на предварителното съвещание по делото. Събрания на вещи лица
H2.11 Обикновено съдът издава указания за провеждане на събрание или събрания на вещи лица преди гледане на делото. Понякога е добре да се проведат и допълнителни събрания по време на самото гледане.
H2.12 Целта на събранието на вещите лица е да им се даде възможност
(i)да обсъдят спорните въпроси, по които се изисква експертно заключение;
(ii)да решат в резултат от обсъждането по кои спорни експертни въпроси споделят своето мнение или биха могли да постигнат съгласие и по кои експертни въпроси има различия в мненията (и в какво се състоят тези различия).35.12(4).
H2.14 Процедурата, която се следва на събранията на вещите лица, се определя от самите вещи лица, а не от страните или техните законни представители, като съда дава насоки по процедурата.
H2.15 Нито страните, нито техните законни представители не бива да ограничават свободата на вещните лица при установяване и признаване на експертните въпроси, по които са постигнали съгласие на събрание на вещите лица или след такова събрание в резултат на допълнително разглеждане на въпросите.
H2.16 Освен ако съдът не разпореди друго, на или след събрание вещите лица следва да изготвят съвместен меморандум за съда, в който се записва:
(i)фактът, че те са се срещнали и са обсъдили спорните въпроси, по които се изисква експертно мнение;
(ii)въпросите, по които са постигнали съгласие;
(iii)въпросите, по които мненията им се различават; и
(iv)в кратко резюме причините за тези различия.
H2.17Ако вещите лица постигнат съгласие по даден спорен въпрос, такова съгласие не е задължаващо за страните, освен ако те изрично не се съгласят то да е задължително за тях.
Писмени запитвания към вещите лица
H2.18 (a)Съгласно правило 35.6 всяка страна може без разрешение на съда да отправя писмени запитвания към вещо лице на ответната страна (или към общо вещо лице) относно издаденото от него заключение. Освен ако съдът разреши нещо друго или ответната страна даде съгласието си, тези въпроси трябва да служат единствено на целта заключението да се поясни.
(b)Съдът ще обърне сериозно внимание на прилагането на тази процедура (особено ако се ползват отделни вещи лица), за да се гарантира, че тя ще запази ролята си на инструмент за ефикасния обмен на информация. Съдът няма да допусне тя да пречи на процедурата за обмен на професионални мнения на събрания на вещи лица или да възпрепятства един такъв обмен на професионални мнения. В случаите, когато (например) се отправят запитвания, които по своя брой или съдържание са затормозяващи, или се отправят запитвания за други цели, освен поясняване на заключението, съдът своевременно ще отхвърли питанията и ще издаде съответната заповед за възстановяване на разноски срещу страната, отправила запитванията.
Документи, на които се позовават експертните заключения
H2.19Освен ако вече не са били предоставени при проверката на документите в етапа на разкриване на информация, екземпляри от всички снимки, планове, анализи, измервания, отчети за направени проучвания или други подобни документи, на които се позовава вещото лице, както и екземпляри от непубликувани източници, трябва да се осигурят на страните едновременно с представяне на експертното заключение.
H2.20(a)Правило 31.14(e) предвижда, че (при изпълнение на правило 35.10(4)) страната може да извършва проверка на документ, упоменат в експертно заключение. В търговски дела в експертното заключение често по удобен начин са изложени всички или повечето от съответните предишни доклади (официални или не) или книги, написани от вещото лице или за които вещото лице е допринесло. Често се оказва нереално да се изисква проверка на тези материали, а бремето, свързано със събиране и копиране на материалите, може да бъде непосилно.
(b)Съответно, страната, която желае да провери документ, упоменат в експертно заключение, следва (ако не бъде постигнато споразумение) да отправи молба към съда. Съдът няма да разреши проверката, освен ако не бъде убеден, че това се изисква с цел справедливо решаване на хода на делото, както и че документът не може да бъде набавен по разумен начин от алтернативен източник от страната, отправила молбата.
Гледане на делото
H2.21 При гледане на делото показанията на вещите лица обикновено се разглеждат блоково след като са получени показанията на свидетелите.
H3 Показания по видеоконферентна връзка
H3.1В подходящи за целта дела може да се даде разрешение показанията на свидетел да се снемат по видеоконферентна връзка. Ако бъде предоставено такова разрешение, съдът ще издаде указания за провеждането на тази част от съдебното дирене.
H3.2Страната, която желае разрешение за снемане на показания по видеоконферентна връзка, следва да изготви и връчи на всички страни и подаде в съда меморандум по въпросите, изложени в Препоръките за провеждане на видеоконферентна връзка от Анекс 3 към ПУ32 (вж. Приложение 14), където са изложени точните мерки, които се предлагат за целта. Ако предложението предвижда предаване от място без съществуващо съоръжение за видеоконферентна връзка, опитът показва, че приложимостта, сроковете за изпълнение и разходите ще изискват особено щателно проучване.
H3.3Молба за разрешение за снемане на показания по видеоконферентна връзка следва да се отправи при възможност на предварителното съвещание по делото или най-късно по време на предварителния преглед. Допуска се отправяне на такава молба дори и на по-късен етап, ако това е необходимо.
H3.4При вземане на решение дали да се допусне снемане на показания по този начин съдът ще се интересува особено от балансирането на потенциалните икономии спрямо невъзможността да се наблюдава свидетеля непосредствено при даване на показания.
J. Гледане на делото
J1 Ускорено гледане
J1.1Търговският съд може да осигури ускорено гледане на делото, в случай че въпросът не търпи отлагане и е с достатъчна значимост.
J1.2Страна, която желае провеждане на ускорено гледане, следва да се обърне за целта към съдията, завеждащ търговския опис с известие към всички страни при първа възможност. Молбата обикновено се прави след издаване и връчване на исковата молба по образец, но преди връчване на фактическата обосновка на иска.
J2 Разделно гледане
J2.1Понякога е изгодно първо да се търси отговорност. Оценката на щетите може да се отнесе към съдия от Технологично-строителния съд или към Магистър, или страните може да предпочетат да се обърнат към арбитър за решение. Същият подход може да се приложи и при решаването на други фактически въпроси.
J3 Свитък документи за целите на гледането на делото
J3.1Свитъците документи за целите на гледането на делото трябва да се съставят съгласно Приложение 10.
J3.5(a)Ищецът отговаря за съставянето и за подаването в съда на съгласуваните свитъци документи за целите на гледането на делото.
(b)Ако друга страна желае да представи на съда свитък документи, за който ищецът счита, че е ненужен, той трябва да състави и подаде същия самостоятелно.
(b)Всяка страна, която съставя свитък документи за целите на гледане на делото, следва естествено да предостави на всички останали страни, които ще вземат участие в процеса, екземпляр, за сметка на получателя. Допълнителни екземпляри следва да се предоставят при поискване, отново за сметка на страната-получател.
J4 Информационни технологии при гледането на делото
J4.1Употребата на информационни технологии при гледането на делото се насърчава в случаите, когато така може да се спести значително време и средства или да се повиши точността.
J5 Опис на материалите за прочит, източници и план-график за гледане на делото
J5.1Освен ако съдът не разпореди друго, общ опис на материалите за прочит, одобрен от всички адвокати, трябва да се подаде в Описната служба не по-късно от 13.00 ч два дни (т.е. две пълни денонощия) преди датата, за която е назначено гледането на делото, заедно с приблизителното време, необходимо за изчитане.
J5.2(a)В случай че някоя от страните възрази срещу това съдията да прочете даден документ преди гледането на делото, възражението и неговите основания следва да се изложат ясно в писмо, съпътстващо партидите документи по процеса, както и в схематичната аргументация на тази страна.
(b)Страните следва по-конкретно да преценят дали възразяват срещу това съдията да изчете свидетелските показания преди гледането на делото.
(c)При липса на възражения съдията може свободно да изчете свидетелските показания и документите предварително.
J5.3(a)Съчетан свитък от източниците, на които се прави позоваване в схематичната аргументация, следва да се подаде в Описната служба във възможно най-кратък срок след обмена на схематичните аргументации.
(b)Освен ако не бъде договорено друго, ищецът отговаря за съставянето на свитъка от източници, като предоставя копия на всички останали страни. Процесуалните представители следва да поддържат връзка по повод съставянето на свитъка от източници, за да се гарантира, че един и същ източник няма да се яви в повече от един свитък.
J5.5(a)Заедно с описа на материали за прочит ищецът следва също да подаде и план-график за гледането на делото.
(b)План-графикът за гледане на делото може да е зададен от съдията при предварителния преглед (член D18.4 по-горе). Ако не е, план-график за гледане на делото следва да се изготви от процесуалните представители на ищеца след консултация с процесуалните представители на всички останали страни.
(c)Ако съществуват различия между процесуалните представители на ищеца и тези на останалите страни, те трябва да бъдат указани.
(d)План-графикът за гледането на делото ще предвижда снемането на устни показания, писмени показания на свидетели и подаване на експертни заключения в хода на процеса. На първия ден от гледането на делото съдията може да зададе план-графика, при изпълнение на евентуални допълнителни нареждания.
J6 Схематични аргументации и др. в гледането на делото
J6.1Всяка страна следва да изготви писмена схематична аргументация. Указания за изготвяне на схематични аргументации са дадени в част 1 от Приложение 9.
J6.2Освен ако не бъде получено друго нареждане, схематичните аргументации следва да се връчат на всички останали страни и да се подадат в съда, както следва:
(i)от ищеца, не по-късно от 13.00 ч два дни (т.е. две пълни денонощия) преди началото на процеса;
(ii)от всеки от ответниците, не по-късно от 13.00 ч един ден (т.е. един пълен ден) преди началото на процеса.
J7 Работни дни за провеждане на заседания и открити заседания
J7.1Работните дни за провеждане на заседания обикновено няма да включват петъци.
J7.2Ако се налага за снемане на устни показания на определени свидетели или видове свидетели, съдът може да се съгласи да заседава извън нормално работно време.
J7.3Общото правило е, че заседанията трябва да са открити: правило 39.2(1).
J8 Устни встъпителни изявления
J8.1Устните встъпителни изявления трябва да са доколкото е възможно непротиворечиви и във всички случаи не по-дълги, отколкото налагат обстоятелствата. Дори и в много тежки дела, устните встъпителни изявления могат да са доста кратки.
J8.2В края на встъпителното изявление за ищеца процесуалните представители на всяка от останалите страни обикновено се приканват да направят кратко встъпително изявление. J9 Молби, отправяни в хода на гледане на делото
J9.1Обикновено няма да се налага да бъдат издавани известия за молби, които ще се отправят в хода на гледане на делото, но всички останали страни следва да получат адекватно известие за намерението за отправяне на съответната молба.
J9.2Освен ако съдията на укаже друго, страните следва да изготвят схематични аргументации за изслушването на молбата.
J10.1Всички страни се очаква да направят устни заключителни изявления, независимо от това дали са отправени заключителни изявления в писмена форма.От процесуалните представители зависи как при всички обстоятелства следва да бъдат представени тези устни изявления.
J10.2Освен ако съдията не укаже друго, ищецът ще направи своето устно заключително изявление първи, последван от ответниците в реда, в който са изложени в исковата молба по образец, като ищецът има право на реплика по направените възражения.
J11 Писмени заключителни изявления
J11.1(a)При един по-мащабен процес съдът обикновено ще изисква заключителни изявления в писмен вид преди отправяне на устните заключителни изявления.
(b)В такъв случай съдът обикновено предоставя съответния срок след заключителната част от представяне на доказателствения материал, за да се даде възможност да се изготвят тези изявления.
(c)Дори и при един по-малко мащабен процес съдът обикновено изисква схематична аргументация по юридическата част.
J12 Решение
J12.1(a)Когато постановяването на решениее отложено, съдията може да се произнесе устно или списмено решение.
(b)В случай че съдията възнамерява да издаде писмено решение, копие от проекта със забележка:
"Неодобрено решение. Не се допуска копиране или използване в съда "
и следното пояснение
"Поверително, до знанието на процесуалните представители, като същността на текста може да се предаде на клиентите не повече от един час преди издаване на решението".
обикновено ще бъде предоставен на процесуалните представители едно цяло денонощие преди издаване на решението.
(c)Процесуалните представители следва да уведомят секретаря на съдията не по-късно от 12.00 ч на деня преди издаване на присъдата за печатни или други подобни грешки, които съдията може да желае да отстрани.
(d)Изискването за опазване на поверителността на текста трябва да се спазва строго. Неспазването му представлява проява на неуважение към съда.
J12.2(a)Решението не е издадено, докато не бъде официално произнесено в открито заседание на съда.
(b)Екземпляр от одобреното решение ще се предостави на страните, на съставителите на сборниците със съдебни решения и на всички други лица, желаещи да получат такъв.
(c)Съдията може да укаже, че писменото решение представлява окончателен зарегистриран факт и че не се налага официален запис. Всички редакторски корекции, въведени в момента на предаване, се включват в одобрен официален текст във възможно най-кратък срок, като одобреният официален текст, обозначен като такъв, ще бъде достъпен в Отдела за механично обслужване на архива.
J13 Разноски
J13.1Правилата, по които се разпределят и оценяват разноските, са изложени в части 43 до 48 на Гражданско-процесуалния кодекс.
J13.2Съкратената процедура за оценяване, предвидена в части 43 и 44, се прилага и за процеси, които траят един ден или по-малко.
O. Арбитраж
O1 Арбитражни искове
O1.1(a)Молбите, отправяни към съда по Законите за арбитражното производство от 1950 – 1996 г. и други молби, свързани с арбитраж, са известни като "арбитражни искове".
O20Определяне на съдия от Търговския съд за едноличен арбитър или арбитър за решението на арбитражния състав
O20.1Член 93 от Закона за арбитражното производство от 1996 г. предвижда определяне на съдия от Търговския съд за едноличен арбитър или арбитър за решението на арбитражния състав. Законът задава ограничения за обстоятелствата, в които съдия може да приеме да действа като такъв.
O20.2Запитвания се отправят до съдията, завеждащ Търговския опис, или Секретаря на Търговския съд.
P. Разни
P1 Спешно производство извън нормално работно време
P1.1(a)Когато Описната служба е затворена, адвокатите или секретарите на процесуалните представители следва в случай на спешност да се свържат със Секретаря на Съдия-отговорника по съкратено производство от Кралското отделение по телефона през бюрото на охраната в Кралската съдебна палата: ПУ58 §2.2.
(b)Телефонният номер на бюрото на охраната е включен в списъка с адреси и координатите за връзка в края на Правилника.
P1.2Когато Описната служба е затворена, извънредното изслушване първоначално се провежда от Съдия-отговорника по съкратено производство от Кралското отделение, който може да реши молбата самостоятелно или да издаде заповед, по силата на която въпросът се отнася до вниманието на съдия от Търговския съд при първа възможност.

Приложение 3
Процедура по издаване на искова молба по образец при затворен регистър
(Вж. общо членове B3.11 и B4.4 от Правилника.)

Процедура
Процедурата е следната:
1. Исковата молба по образец трябва да се подпише от адвокат, действащ от името на ищеца, като за издаването й не трябва да се изисква разрешението на съда (освен ако такова разрешение вече не е предоставено).
2. Адвокатът, който урежда издаването на исковата молба по образец ("издаващия адвокат"), трябва
(i)да завери исковата молба по образец, както е посочено по-долу, и да се подпише под заверката;
(ii)да изпрати екземпляр от така заверената искова молба по образец до регистъра по факс за издаване по настоящия член; и
(iii)когато получи отчет за предаване на съобщението, в който се посочва, че предаването на исковата молба по образец в регистъра е приключило изцяло, заедно с часа и датата на предаването, да попълни и подпише удостоверението по-долу.
3. Когато регистърът отново бъде отворен след издаването на искова молба по образец съгласно тази процедура, издаващият адвокат или неговият пълномощник се задължават да присъстват и да подадат в регистъра документа, изпратен по факс (включително заверката и удостоверението), или ако този документ е връчен, негово заверено копие, вярно с оригинала, заедно със съответния брой екземпляри, изисквани от регистъра, и отчета за предаване.
4. Когато съответният служител в регистъра извърши проверка и се увери, че документът, подаден по параграф 3, съответства изцяло на документа, получен по параграф 2, както и че всички съответни такси за издаването му са заплатени, той определя номер на делото, подпечатва го, отбелязва го като "оригинал" и записва като дата на исковата молба по образец датата, на която същата е издадена (която е, както се посочва по-долу, датата, на която в регистъра е вписано, че факсът е получен).
5. Във възможно най-кратък срок след това издаващият адвокат уведомява всички лица, на които е връчена неподпечатаната искова молба по образец, за номера на делото и (при поискване) връчва на всяко от тези лица копие от исковата молба по образец, подпечатана и с дата, както се посочва в параграф 4 по-горе (на адрес в Англия и Уелс, посочен от лицето), като лицето може без да заплаща такса да прави справка и копия на документите, заведени в регистъра по параграфи 2 и 3 по-горе.
Въздействие от издаването след искане по факс
Издаването на искова молба по образец в съответствие с настоящата процедура става при вписване на факса в регистъра като получен, като исковата молба по образец със заверката поражда същото действие, както и искова молба по образец, издадена по част 7 на Гражданско-процесуалния кодекс [или 8, в зависимост от случая]. Освен ако не бъде указано друго, подпечатаният вариант на исковата молба по образец, съхраняван в регистъра, е достатъчно убедително доказателство за това, че исковата молба по образец е издадена в посочения час и на посочената дата. Ако процедурата, изложена в настоящото Приложение, не бъде спазена, съдът може да обяви (по своя инициатива или при молба), че исковата молба по образец трябва да се разглежда като неиздадена.
Заверка
Искова молба по образец, издадена по молба по факс, трябва да бъде заверена както следва:
“1. Тази искова молба по образец се издава по член B3.11/B4.4 от Правилника на Търговския съд и може да се връчва независимо от това че не е положен печат на съда.
2. Копие от настоящата искова молба по образец, вярно с оригинала, както и заверка, са изпратени на Адмиралтейско-търговския регистър на адрес Strand, LondonWC2A 2LL, в часа и на датата, посочени по-долу от долуподписания адвокат.
3. Задължение на долуподписания адвокат или негов пълномощник е да се яви в регистъра при отваряне на последния за обществен достъп за подпечатване на исковата молба по образец.
4. Всяко лице, на което се връчва настоящата неподпечатана искова молба по образец, ще бъде уведомено от долуподписания адвокат за номера на делото, като може да изисква от долуподписания адвокат да връчи копие от подпечатаната искова молба по образец на адрес в Англия и Уелс, както и да прави справка в документите, заведени в регистъра от долуподписания адвокат, без да заплаща такса за това.
5. Долуподписаният адвокат заявява пред съда, ответниците, посочени в настоящата искова молба по образец, както и пред всички останали лица, на които се връчва настоящата искова молба по образец:
(i) че изявлението в параграф 2 по-горе е вярно;
(ii) че часът и датата, посочени в удостоверението в края на тази заверка, са верни;
(iii) че настоящата искова молба по образец представлява искова молба по образец, която може да се издава по член B3.11 (или B4.4, в зависимост от случая) от Правилника на Търговския съд;
(iv) че ще спазва във всяко едно отношение изискванията на член B3.11/B4.4 от Правилника на Търговския съд;
(v) че ще обезщетява всяко лице, на което се връчва исковата молба по образец преди да бъде подпечатана, срещу всякакви загуби, понесени в резултат от това, че исковата молба по образец е недействителна или стане недействителна съгласно член B3.11/B4.4 от Правилника на Търговския съд.
(Подпис)
Адвокат на ищеца”

[Забележка: заверката може да бъде подписана от името на адвокатската кантора, а не от самостоятелен адвокат, или от пълномощниците на адвокатската кантора, действащи в качеството на пълномощници от името на своите професионални клиенти.]
Удостоверение
Адвокат, който нарежда издаването на искова молба по образец по искане, изпратено по факс, трябва да удостовери същото по следния образец:
“Аз, долуподписаният адвокат, удостоверявам, че съм получил отчет за изпращане в потвърждение на това, че изпращането на копие от настоящата искова молба по образец в регистъра по факс е приключило изцяло и че същата е изпратена в регистъра в часа и на датата, посочени по-долу [вписва се часът и датата от отчета за изпращане].
Дата
(Подпис)
Адвокат на ищеца.”
[Забележка: заверката може да бъде подписана от името на адвокатската кантора, а не от самостоятелен адвокат, или от пълномощниците на адвокатската кантора, действащи в качеството на пълномощници от името на своите професионални клиенти.]

Приложение 6

Подаваната информация следва да бъде отпечатана с удебелен шрифт

Информационен лист за целите на провеждане на делото


Страна, подаваща информационния лист:
Име на представляващите адвокати:
Имена на процесуалните представители, ангажирани за процеса:
[Забележка: Този лист обикновено се попълва с участието на процесуалните представители, ангажирани за процеса.Ако ищецът представлява сам себе си по делото, този факт следва да се впише в края на листа, както и да се направи предложение за това коя страна да отговаря за изготвянето и поддържането на свитъка документи за целите на провеждане на делото.]
(1) В какъв срок можете да осигурите стандартна информация?
(2) Във връзка със стандартното разкриване на информация, възразявате ли във връзка с някоя категория или клас документи по правило 31.6(b), че търсенето на документи от тази категория или клас би било неоснователно? Ако да, коя е категорията или класа и на какво основание правите такова възражение?
(3)Изисква ли се разкриване на конкретна информация по някой от спорните въпроси? Ако да, моля уточнете.
(4) В какъв срок можете (a) да разкриете конкретната информация или (b) да изпълните заповедта за разкриване на особена информация?
(5) Налага ли се корекция на сроковете за извършване на проверка по правило 31.15 и ако да, каква?
(6) Изискват ли се изменения и допълнения на изложението или информация във връзка със същото?
Ако да, моля изложете накратко какво се изисква.
(7) Можете ли да направите допълнителни признавания на иска ? Ако да, моля изложете накратко какви са допълнителните допускания.
(8) Има ли сред спорните въпроси по делото такива, които са подходящи за предварително гледане?
(9) (a) На показанията на колко свидетели възнамерявате да се опрете в хода на гледане на делото (при изпълнение на указанията на съда)? Моля, посочете техните имена или обяснете защо не е направено това.
(b) В какъв срок можете да връчите подписани писмени показания на свидетели?
(c) Колко от тези свидетели възнамерявате да призовете да свидетелстват устно по време на гледане на делото (при изпълнение на указанията на съда)? Моля, посочете техните имена или обяснете защо не е направено това.
(d) Ще се налага ли да се ползват услугите на преводачи за някой от свидетелите?
(e) Желаете ли някой от свидетелите да даде устни показания по видеоконферентна връзка? Моля, посочете името на свидетеля или обяснете защо не е направено това. Моля, посочете държавата и града, от който свидетелят ще бъде призован да даде показания по видеоконферентна връзка.
(10) (a) По кои спорни въпроси може да се изисква да се дадат заключения от вещо лице?
(b) В това дело може ли да се допусне да се използва общо вещо лице (вж. правило 35.7)?
(c) На показанията на колко вещи лица възнамерявате да се опрете в хода на гледане на делото (при изпълнение на указанията на съда)?Моля, посочете техните имена или обяснете защо не е направено това. Моля, посочете в качеството си на вещо лице от коя област е призовано всяко от вещите лица.
(d) В какъв срок можете да връчите подписаните експертни заключения?
(e) Кога вещите лица ще бъдат на разположение за събрание или събрания на вещи лица?
(f) Колко от тези вещи лица възнамерявате да призовете да дадат устни показания в хода на гледане на делото (при изпълнение на указанията на съда)? Моля, посочете техните имена или обяснете защо не се прави това.
(g) Ще се налага ли да се ползват услугите на преводачи за някое от вещите лица?
(h) Желаете ли някое от вещите лица да даде устни показания по видеоконферентна връзка? Моля посочете името на вещото лице или обяснете защо не се прави това. Моля, посочете страната и града, от които вещото лице ще бъде призовано да даде показания по видеоконферентна връзка.
(11) Каква е условно предвижданата от адвокатите минимална и максимална продължителност на гледането на делото понастоящем?
(12) Кой е най-ранният срок, в който смятате, че ще сте готови за гледане на делото?
(13) Полезно ли би било да се проведе предварителен преглед на това дело?
(14) Може ли по някакъв начин съдът да съдейства на страните за решаване на техния спор или конкретни въпроси по него, без за това да се налага гледане на делото или цялостен процес?
(15) (a) Би ли било възможно някаква форма на алтернативно разрешаване на спорове да спомогне за разрешаване или стесняване на обхвата на спора или на конкретни въпроси по него?
(b) Въпросът, изложен в (a),обсъден ли е между клиента и законните представители (включително ангажираните процесуални представители)?
(c) Въпросът, изложен в (a),разискван ли е с останалите страни по делото?
(d) Желаете ли делото да бъде отложено, докато страните правят опити да уредят спора с помощта на алтернативна процедура за разрешаване на спорове или с помощта на друго средство?
(e) Целесъобразно ли е издаването на заповед за прилагане на процедура за алтернативно разрешаване на споровепо образеца от Приложение 7 към Правилника на Търговския съд?
(f) Има ли други конкретни указания, които следва да се изпълнят с оглед на евентуална алтернативна процедура по разрешаване на спорове?
(16) Какви други молби бихте желали да отправите на предварителното съвещаниеподелото?
(17) Налага ли се в план-графика на дейностите преди гледане на делото да се предвидят молби или процесуални действия, които иначе не са предвидени по предходното? Ако да, моля посочете молбата или съответното процесуално действие.
(18) Съществуват ли или има ли възможност да възникнат в бъдеще свързани производства (напр. искова молба по част 20)? Моля посочете накратко.
[Подпис от името на адвокатска кантора]
Забележка: Настоящият информационен лист трябва да се подаде на Секретаря на Търговския съд най-малко 7 дни преди предварителното съвещание по делото (с екземпляр до всички останали страни): вж. член D8.5 от Правилника на търговския съд.

Приложение 8

1. [Стандартната информация следва да се предостави в срок до [*], като проверка се прави в срок от [*] дни след известяване.]
2. Подписаните показания на свидетелите, както и уведомленията на основание сведения, предоставени от трети лица, както се изискват съгласно правило 33.2, следва да бъдат обменени не по-късно от [*].
3. Освен ако не са получени други нареждания, писмените показания на свидетелите служат като основен доказателствен материал от страна на свидетеля при гледане на делото.
4. Подписаните експертни заключения
(i)се ограничават до едно вещо лице за всяка от страните от всяка една от следните области: [*];
(ii)се ограничават до следните въпроси: [*];
(iii)се обменят [последователно/едновременно];
(iv)се обменят не по-късно от [датата или датите за всяко от експертните заключения от всяка от областите].
5. Събрания на вещи лица
(i)Събранието на вещи лица следва да се проведе в срок до [*];
(ii)Съвместният меморандум на вещите лица следва да се изготви в срок до [*];
(iii)Евентуалните кратки допълнителни експертни заключения следва да бъдат отменени [последователно/едновременно] не по-късно от [дата или дати за всяко допълнително експертно заключение].
6. [В случай че експертните заключения не могат да бъдат съгласувани, страните могат свободно да призоват вещи лица за даване на показания на процеса, като съставът на така призоваваните вещи лица се ограничава до онези от тях, чиито заключения са обменени съгласно 4. по-горе.]
[Или: Страните ще могат свободно да призоват като вещи лица за даване на показания по време на гледане на делото онези от тях, чиито заключения са обменени съгласно 4. по-горе, като молбата за това следва да бъде отправена не по-рано от [*] и не по-късно от [*].]
7. Свитъците документи за целите на гледане на делото следва да се съставят съгласно Приложение 10 към Правилника на Търговския съд в срок не по-късно от [*].
8. Условно предвижданата продължителност на гледането на делото е [*].
9. В срок от [*] дни страните следва да се обърнат към Секретаря на Търговския съд, който да определи дата за гледане на делото, която не може да бъде преди [*].
10. Датата за отчитане на напредък е [*]. Всяка от страните следва да подаде попълнен информационен лист за отчитане на напредък към Секретаря на Търговския съд най-малко 3 дни преди датата за отчитане на напредък (с екземпляр до всички останали страни).
11. Всяка от страните следва да подаде попълнен списък за проверка на подготовката преди разглеждането на делото не по-късно от 3 седмици преди датата, определена за гледане на делото.
12. [Ще се проведе предварителен преглед не по-рано от [*] и не по-късно от [*]].
13. Освен ако не бъдат въведени изменения по силата на настоящата заповед или по-нататъшна такава, следва да се спазват практиката и процедурите, изложени в Правилника на Адмиралтейския и Търговския съд.
14. Разноски по делото.
15. Възможност за подновяване на предварителното съвещание по делото.

Приложение 9
Схематични аргументации, хронологични таблици и показалци

Част 1 Схематични аргументации
1.В една схематична аргументация се посочват за целите на страните и на съда онези въпроси, които представляват предмет на спор и онези, които не представляват такъв, както и характера на спора, който се води по спорните въпроси. Една такава аргументация не може да замести устната аргументация.
2.Следователно, схематичните аргументации трябва
(a)да уточняват накратко:
(i)общия характер на делото и предварителните факти, доколкото те се отнасят до въпроса пред съда;
(ii)правните предпоставки, на които се опират страните, с позоваване на съответните източници;
(iii)фактите, излагани във връзка с доказателствения материал;
(b)да са с номерирани параграфи и в тях да се посочват имената на процесуалните представители, които са ги изготвили; и
(c)да не се впускат в обширни аргументи по същество.
3.Доколкото това е възможно, хронологичните таблици и показалци не бива да се изготвят в тенденциозна форма. В идеалния случай съдът и страните следва да изхождат от едно и също отправно положение, което всички страни намират за полезно и са готови да възприемат в работата си.
4.В случай на несъгласие по конкретно събитие или описание, би било полезно съответният факт да се изложи по неутрален начин, като се изложат накратко и спорните варианти.
5.Ако сроковете и обстоятелствата позволяват да се изготвят такива, една хронологична таблица или показалец, за които принос са дали всички страни, би бил изключително полезен.
6.Веднъж изготвени, хронологичните таблици и показалци могат лесно да се актуализират и да продължат да се прилагат през целия хода на делото.

Приложение 11
Заключения на вещи лица – изисквания от общ характер35.3(2).
2. Заключенията на вещите лица, предоставени на съда, следва да са и се разглеждат като самостоятелен продукт вследствие работата на вещото лице, който не е повлиян от натиска, оказван в хода на съдебното производство.
3. Вещото лице следва да осигури независимо съдействие на съда под формата на обективно безпристрастно мнение по въпросите в рамките на неговата компетентност. Вещото лице никога не бива да влиза в ролята на адвокат.
4. Вещото лице не бива да пропуска да отчете в работата си съществени факти, които биха могли да наклонят заключителното мнение в друга посока.
5. Вещото лице следва да направи пояснение, в случай че даден въпрос попада извън неговата компетентност.
6. В случай че експертното мнение не почива върху достатъчни изследвания, тъй като вещото лице счита, че наличните данни са недостатъчни за целта, това трябва да се посочи в заключението с пояснението, че това мнение е само условно.
7. В случаите, когато за вещо лице, което е изготвило експертно заключение, е невъзможно да потвърди, че заключението съдържа истината и само истината без някаква допълнителна квалификация, тази квалификация трябва да бъде изложена в доклада.
8. Ако след обмяната на мнения, вещото лице промени своето мнение по някой от съществените въпроси след като се е запознал с мнението на друго вещо лице или поради друга причина, тази промяна на мнението следва да се оповести незабавно писмено (чрез законните представители на страната) пред ответната страна и в случаите, когато това е целесъобразно, пред съда.

Приложение 13
Списък за проверка на подготовката преди гледането на делото

Предоставената информация следва да се напечата с удебелен шрифт[КРАТКО ЗАГЛАВИЕ НА ДЕЛОТО и НОМЕР НА СТРАНИЦА]
a. Дата на процеса:
b. Страна, подаваща списъка за проверка:
c. Име на адвокатската фирма:
d. Имена на процесуалните представители, ангажирани за процеса:
[Забележка: обикновено този списък за проверка следва да се попълни с участието на процесуалните представители, ангажирани за процеса]
1.Приключили ли сте със съставянето на свитъците документи за целите на гледане на делото съгласно Приложение 10 към Правилника на Търговския съд?
2.Ако не, кога ще приключите със съставянето на свитъците документи за целите на гледане на делото?
3.Коисвидетели възнамерявате да призовете?
4.Кои вещи лица възнамерявате да призовете (ако са издадени указания за предоставяне на експертно мнение)?
5.Ще се наложи ли да се ползват услугите на преводач за някой от свидетелите и ако да, издадени ли са вече необходимите указания?
6.Издадени ли са указания някой от свидетелите да дава показания по видеоконферентна връзка? Ако да, направени ли са съответните приготовления?
7.Каква ще бъде минималната и максималната продължителност на гледането на делото по потвърдено мнение на процесуалните представители? (Следва да се приложи потвърдено мнение за продължителността на процеса с подпис на процесуалните представители).
8.По ваши изчисления какви са вече направените разноски и тези, които предстои да бъдат направени в хода на гледането на делото за целите на член 46 от Практическото указание в допълнение към част 43 на Гражданско-процесуалния кодекс? (В случай че гледането на делото не се очаква да продължи по-дълго от един ден, оценката следва основно да следва образеца на декларацията на разноските, както е изложена в образец H от Приложените образци за деклариране на разноски към Практическото указание).
[Подписано от адвокатската кантора]

Приложение 14
Ръководство за провеждане на видеоконферентна връзка
(Приложение 3 към ПУ32)
Настоящото ръководство се отнася до използването на видеоконферентна връзка в гражданското производство. Отчасти се основава на протокола на Федералния австралийски съд, с разрешението на последния. То е предназначено за целите на всички лица, ангажирани в използването на видеоконферентна връзка, въпреки че не се прави опит за покриване на всички практически въпроси, които биха могли да възникнат.
Общо за видеоконферентната връзка 1.Ръководството покрива въпросите, свързани с използването на оборудване за видеоконферентна връзка както (a) в съдебната зала, с постоянно оборудване или преносимо устройство, така и (b) в отделно студио или конферентна зала. Във всеки от случаите, мястото, където заседава съдията, се нарича "местен обект". Другият обект или другите обекти, към и от които се излъчва, се наричат "отдалечен обект" и във всеки конкретен случай такъв обект може да представлява друга съдебна зала. Ръководството се прилага в случаите, когато видеоконферентната връзка се използва за снемане на показания, както и в други части на съдебното производство (например междинни молби, предварителни съвещания по делото, предварителни прегледи).
2.Видеоконферентната връзка може да се окаже удобно помощно средство за всяка една част от производството: може да доведе до съществени икономии на време и разходи. По-специално, използването й за снемане на показания от свидетели в чужбина вероятно ще доведе до съществени икономии на материалните разходи, каквито могат да се постигнат и с прилагането му за снемане на показания и в страната. Със сигурност, обаче, това не може да бъде напълно равностойно на физическото присъствие на свидетеля в залата. Затова и удобството, което методът осигурява, не следва да се допуска да налага неговото използване. Във всеки един случай поотделно трябва да се прецени не само дали използването на видеоконферентна връзка ще доведе до съкращаване на общите разноски по делото, но и дали едно такова използване би допринесло за ефективното, безпристрастно и икономично решаване на съдебния спор. Конкретно трябва да се отчете, че степента на контрола, който съдът може да упражни върху свидетеля на отдалечения обект, е или може да бъде по-ограничена от степента, в която контрол може да бъде упражняван върху свидетел, който се явява физически в залата.
3.Когато се използва за снемане на показания, целта е комуникацията по видеоконферентна връзка да се доближава в максимална степен до установената практика в съдебната зала, където показания се снемат в открито заседание. За да се постигне максимална полза, следва да се отчетат определени разлики. Някои аспекти, които се приемат за даденост при снемане на показания по установения начин, възприемат други измерения, когато се предават по видеоконферентна връзка: например, полагането на клетва, гарантирането на факта, че свидетелят разбира кой присъства на място и каква е неговата роля, повдигането на възражения срещу показанията и прилагането на документи.
4.Не бива да се приема за даденост, че всички чужди държави са готови да допуснат техните граждани или други в тяхната юрисдикция да бъдат разпитвани в съд в Англия или Уелс посредством видеоконферентна връзка. Ако възникнат някакви съмнения относно това, запитвания се отправят до Министерството на външните работи и въпросите на Общността (Звено по международно-правни въпроси, Консулски отдел), за да може да се гарантира, че страната, от която предстои да бъдат снети показания, няма да повдигне възражения срещу това на дипломатическо равнище. От страната, получила указания да отговаря за организацията на видеоконферентната връзка (вж. параграф 8 по-долу), ще се изисква да извърши всички необходими запитвания относно този въпрос в достатъчно дълъг срок преди самото видеоконферентно заседание и трябва да може да уведоми съда за характера на тези запитвания и резултата от тях.
5.Трябва да се отчетат разликите в часовите пояси при разпитване в Англия и Уелс на свидетел в чужбина по видеоконферентна връзка. Трябва едновременно да се отчете необходимостта от осигуряване на удобство за свидетеля, за страните и техните представители и за съда. Разходите по използване на оборудвано студио със стопанска цел обикновено са по-високи в извънработно време.
6.Ангажираните във видеоконферентната връзка трябва да бъдат наясно, че дори и с най-високотехнологичните системи, които се предлагат понастоящем, има малко забавяне между приемането на образа и това на съпътстващия звук. Ако не се предвиди това, ще се установи тенденция за "говорене върху свидетеля", чиито глас ще продължи да звучи в продължение на около една милисекунда след като той или тя видимо спре да говори на екрана.
7.С настоящата технология качеството на образа е добро, но не толкова, колкото това на телевизионния образ. Качеството на образа се подобрява, ако онези, които се появяват на мониторите от видеоконферентната връзка, правят минимални движения.
Предварителна организация
8.Изисква се разрешението на съда за всяка част от производството, в която се прилага видеоконферентна връзка. Преди да потърси указания, кандидатът следва да уведоми секретаря на Описната служба, протоколиста или друг подходящ за целта служител на съда за своето намерение да поиска използването на такова оборудване и трябва да организира наличието на съдебно оборудване за видеоконферентна връзка за деня или дните, за които се предвиждат заседания по видеоконферентна връзка. Молбата за издаване на указание за целта следва да се отправи към магистъра, окръжния съдия или към съдия, в зависимост от това кой вариант е целесъобразен за конкретния случай. Ако всички страни дадат съгласието си за издаването на такова указание, разрешение може да се поиска с писмо, по факс или по електронната поща, въпреки че съдът може все пак да изиска устно запитване. Всички страни имат право да се изкажат по въпроса дали следва да бъде издадено такова указание и при какви условия. В случай че свидетел на отдалечен обект ще дава показания с преводач, на този етап трябва да се прецени дали преводачът трябва да се намира на локалния или на отдалечения обект. В случай че бъде издадено указание за използване на видеоконферентна връзка, то тогава трябва да се установи организацията на предаването. Съдът обикновено ще укаже страната, която моли за разрешение за ползване на видеоконферентна връзка, да отговаря за същото. Тази страна се нарича по-долу "страната, уреждаща видеоконферентната връзка".
9. В отсъствието на заповед, по която се предвижда друго, за всички разходи по предаването, включително разходите за наем на оборудване и на технически персонал за неговата експлоатация, първоначално ще отговаря страната, уреждаща видеоконферентната връзка, като тя трябва да покрие същите. Следва да се положат всички разумни усилия, за да може предаването да бъде възможно най-кратко, така че да се прави икономия на разходите. Всички такива разходи се считат като част от разноските по производството и съдът ще определи на един бъдещ етап, какъвто сметне за удобен или целесъобразен, коя измежду страните ще отговаря за тях и (ако е целесъобразно) в какви пропорции.
10.Локалният обект, ако е практически удачно, ще бъде съдебна зала, но може вместо това да се използва и подходящо студио или конферентна зала. Страната, уреждаща видеоконферентната връзка, трябва да се свърже със секретаря на Описната служба, протоколиста, или друг подходящ за целта служител на съда, издал указанието за ползване на видеоконферентна връзка, и да организира предаването на видеоконферентната връзка. Данните за отдалечения обект и оборудването, което ще се използва на местния обект (ако такова не бъде предоставено от съда) и отдалечения обект (включително броя на линиите ISDN и скоростта на връзката), заедно с всички необходими имена за връзка и телефонни номера, ще трябва да бъдат предоставени на секретаря на Описната служба, протоколиста или друг служител на съда. Оборудването, осигурявано от страните за целите на местния обект и на отдалечения обект, трябва да бъде по мнение на съда с достатъчно качество, което да позволи задоволително предаване. Страната, уреждаща видеоконферентната връзка, трябва да гарантира, че на местния обект ще присъства подходящо лице за наблюдение на видеоконферентната връзка през време на предаването, за да отстранява евентуални технически проблеми. Тази страна трябва също да осигури технически сътрудник, който в същото време да присъства на отдалечения обект за същите цели.
11.Препоръчва се съдията, процесуалните представители и свидетелите да се явят на съответните обекти за видеоконферентна връзка приблизително 20 минути преди времето, което се предвижда за начало на предаването.
12.В случай че местният обект не е съдебна зала, а е конферентна зала или студио, съдията ще трябва да определи кой къде да седи. Страната, уреждаща видеоконферентната връзка, трябва да се погрижи да има достатъчно микрофони за говорителите и зрителното поле на камерата за масата на адвокатите да обхваща всички процесуални представители, за да може зрителят да вижда всички, които са седнали в помещението.
13.Производството, независимо от това кога се провежда, представлява част от процес, до който обществеността има право да получи достъп (освен ако съдът не е определил да се гледа при закрити врати). Ако местният обект е студио или конферентна зала, страната, уреждаща видеоконферентната връзка, трябва да осигури достатъчно място за присъствие на разумен брой представители на обществеността.
14.В случаите, когато местният обект е студио или конферентна зала, страната, уреждаща видеоконферентната връзка, следва да уреди, ако е практически възможно, гербът на монархията да бъде поставен над мястото на съдията.
15. В случаите, в които видеоконферентната връзка се използва за снемане на показания, страната, уреждаща видеоконферентната връзка, трябва да организира предоставянето на записващо оборудване от съда, издал указанието за използване на видеоконферентна връзка, за да може показанията да бъдат записани. Обикновено присъства служител на съда, който да борави с оборудването за запис, в случай че местният обект е съдебна зала. Страната, уреждаща видеоконферентната връзка, следва да вземе мерки, за да се гарантира, че такъв служител ще присъства за същата цел в случаите, когато обектът представлява студио или конферентна зала. Оборудването следва да се разположи и тества преди предаването на видеоконферентната връзка. Често ще се окаже полезна предпазна мярка страната, уреждаща видеоконферентната връзка, да осигури оборудване за запис на отдалечения обект. Така ще се осигури резервен запис, в случай че има влошаване на качеството на звука при предаване. За целта, обаче, трябва съдът да издаде указание за направата на такъв резервен запис. Това е така, тъй като производството е съдебно такова и освен ако не бъде указано от съда, не се допуска направата на друг запис. Съдът указва какво се прави с резервния запис.
16.В някои страни се изисква свидетелят да положи клетва или даде потвърждение на показанията си в съответствие с местния обичай, а не под формата на клетва или потвърждение, възприета в Англия и Уелс. Страната, уреждаща видеоконферентната връзка, трябва да направи всички съответно необходими предварителни запитвания и да вземе всички мерки, за да уреди полагането на клетва или даването на потвърждение в съответствие с евентуални местни обичаи. Тази страна трябва да бъде в състояние да уведоми съда за характера на отправените запитвания, изхода от тях и съответно взетите мерки. Ако може да се положи клетва или да се даде потвърждение по начина, възприет в Англия и Уелс, страната, уреждаща видеоконферентната връзка, трябва предварително да осигури съответното Свето писание на отдалечения обект. Обикновено служителят на съда заклева свидетеля.
17. Ще трябва предварително да се разгледат документите, на които вероятно свидетелят ще се позовава. Страните следва да потърсят споразумение по този въпрос. Обикновено ще бъде най-удобно да се състави предварително свитък от копия на документи, които страната, уреждаща видеоконферентната връзка, да изпрати на отдалечения обект.
18.Понякога в хода на снемане на показанията на свидетел се въвеждат напълно редовно допълнителни документи. За да се отчете това, страната, уреждаща видеоконферентната връзка, трябва да гарантира наличието на оборудване, което позволява да се предават документи между обектите в хода на предаването по видеоконферентна връзка. Следва да се прецени дали да бъде използван фотоапарат за документи. Ако бъде решено да се използва такъв, трябва предварително да се определи организацията за ползването му. На оператора на пулт ще трябва да се посочва броят и размерът на документите или предметите, ако техните изображения се изпращат с фотоапарат за документи. В много случаи една по-опростена и достатъчна алтернатива ще бъде да се осигури оборудване за изпращане и получаване на факс на съответните обекти.
Разпитване на свидетели
19.Процедурата за провеждане на предаването ще се определи от съдията. Той ще определи кой управлява камерите. В случай че се използва видеоконферентна връзка за отправяне на молба към съда в хода на производството, съдията обикновено няма да влиза на местния обект, докато двата обекта са на линия. Така също и при приключване на разпитването на свидетелите, той обикновено ще напуска местния обект, докато и двата обекта все още са на линия. Следните параграфи се отнасят основно до дела, в които видеоконферентната връзка се използва за снемане на показания на свидетел на отдалечен обект. Във всички случаи съдията ще трябва да реши дали е целесъобразно да се носят съдебни униформи при използване на съоръжения за видеоконферентна връзка. Това може да е целесъобразно при предаване от съдебна зала към съдебна зала. Може да не бъде целесъобразно при използване на съоръжения със стопанска цел.
20.В началото на предаването съдията може би ще желае да представи себе си и процесуалните представители на свидетеля. Той може би ще желае да разбере кой се намира на отдалечения обект и ще прикани свидетеля да представи себе си и останалите лица, които са с него. Той може да желае да издаде указания за начина на сядане на отдалечения обект, за да може присъстващите да се виждат на местния обект при снемане на показанията. Вероятно ще желае да обясни на свидетеля метода на полагане на клетва или на даване на потвърждение, начина, по който ще се снемат показанията, както и това кой ще провежда разпита и кръстосания разпит. Вероятно ще желае да осведоми свидетеля и по въпросите, упоменати в параграфи 6 и 7 по-горе. (координация на образа и звука и качество на образа).
21.Разпитването на свидетеля на отдалечения обект следва в най-голяма възможна степен практиката, установена за разпитване на свидетели в съдебната зала. По време на разпит от страната водеща свидетеля, от противната страна и повторен разпит, свидетелят трябва да може да вижда процесуалния представител, който задава въпроса, както и всички останали лица (другите процесуални представители и съдията), които правят изявления във връзка с показанията на свидетеля. На практика ще бъде най-удобно, ако всички останат седнали по местата си по време на предаване.


Мне нравится:
0
Поделиться
Количество просмотров: 213
Количество комментариев: 0
Метки: Адмиралтейски и Търговски съд, Правилник
Рубрика: Литература ~ Разное ~ Научная литература ~ Другое
Опубликовано: 18.10.2016
00
Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь!Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

1 1