Чтобы связаться с «Teomira - Dessislava Petkova», пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

ГРАЖДАНСКОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част 58 ТЪРГОВСКИ СЪДГражданскопроцесуален кодекс
Част 58 ТЪРГОВСКИ СЪД
Съдържание на тази част


Обхват на тази част и тълкуване Правило 58.1.
Специален описПравило 58.2.
Приложимост на Гражданскопроцесуалните правила Правило 58.3.
Завеждане на дело в търговския описПравило 58.4.
Формуляр на иска и обстоятелства на искаПравило 58.5.
Потвърждаване връчването на иска Правило 58.6.
Оспорване компетентността на съда. Правило 58.7.в полза на ищеца при бездействие на Правило 58.8.
Признаване на искаПравило 58.9.
Защита по иска и Отговор на ищецаПравило 58.10.
Становища на страните по делотоПравило 58.11.
Искове по част 8Правило 58.12.
Провеждане на делотоПравило 58.13.
Разкриване – превозни документиПравило 58.14.
Решения и заповедиПравило 58.15.


Обхват на тази част и тълкуване
58.1.(1) Тази част се прилага за искове в Търговския съд на Кралското отделение.
(2) В тази част и нейното практическо ръководство “ търговски иск“ означава всеки иск, произлизащ от търговска сделка и включва всеки иск свързан със:
(а) бизнес документ или договор;
(б) износ или внос на стоки ;
(в) транспортирането на стоки по земя, море, въздух или тръбопровод, нефтопровод;
(г)експлоатацията на находища на нефт и природен газ или други полезни изкопаеми;
(д)застраховане и презастраховане;
(е)банкови и финансови услуги;
(ж)пазарни и борсови операции;
(з)покупката и продажбата на стоки;
(и)строителството на кораби;
(й)търговско представителство и
(к)арбитраж
Специален опис
58.2 (1) Търговският опис е специален опис за искове разглеждани в Търговския съд. [1]
(2) Един от съдиите от Търговския съд отговаря за търговския опис.
Приложимост на Гражданскопроцесуалните правила
58.3 Тези правила и техните практически ръководства се прилагат за искове, включени в търговския опис, освен ако не е посочено друго в тази част или в нейното практическо ръководство.
Завеждане на дело в търговския опис
58.4. (1) Един търговски иск може да бъде заявен в търговския опис.
(2) Правило 30.5.(3) се прилага за искове от търговския опис с изключение на това, че съдия от Търговския съд може да постанови един иск да бъде преместен във всеки друг специален опис.[2]
Формуляр на иска и обстоятелства на иска
58.5. (1) Ако в случаите на иск по част 7 обстоятелствата не се съдържат в самия иск или не се връчат заедно с формуляра на иска-
(а)формулярът на иска следва да посочва, че ако бъде подадено потвърждение за връчването на иска, което показва намерение за защита по иска, конкретнитеобстоятелства ще се изложат след това.
(б) когато се връчва формуляра на иска, към него следва да бъдат приложени документите, посочени в правило 7.8. (1);
(в) ищецът следва да връчи обстоятелствата по иска в срок от 28 дни от подаване на потвърждение за получаването , което показва намерение за защита по иска и
(г)правило 7.4.(2) не се прилага.
(2) Не е задължително формуляра на иска да посочвацената на иска.
(3)Ако ищецът претендира лихва, той трябва:
(а)да заяви това изрично и
(б)да посочи основанията, съгласно правило 16.4 (2) ,
като това се отнася както за формуляра на иска, така и за обстоятелствата по него.
Потвърждаване връчването на иска
58.6. (1) Ответникът трябва винаги да подаде потвърждение за връчването, на иска.
(2) Освен в случаите на параграф (3), срокът за потвърждаване е 14 дни от връчване наисковия формуляр.
(3) В случаите на връчване на исковия формуляр извън юрисдикцията или на представител на ответник, който е в чужбина, сроковете, посочен в правило 6.16.(4), 6.21. (4) и 6.22. се прилагат след връчване на формуляра.
Оспорванекомпетентността на съда
58.7. (1) Част 11 се прилага към искове от търговския опис с измененията, посочени в това правило.
(2) Молба въз основа на правило11 (1) трябва да бъде подадена в срок от 28 дни отподаване на потвърждение за връчванетона иска.
(3)Ако ответникът подаде потвърждение за връчването на иска, показвайки намерение да оспори компетентността на съда, ищецът не следва да връчва конкретните обстоятелства по иска преди съда да се изслуша молбата, с която се оспорва компетентността на съда.
58.8. (1) Ако в случаите на иск по част 7, който е включен в търговския опис, ответникът не подаде потвърждение за връчването на иска, ищецът не е задължен дапредстави обстоятелствата по иска за да получи или поиска решение в своя полза поради бездействие на ответника и в съответствие с част 12.
(2) Правило 12.6.(1) се прилага с изменението, както следва: параграф (а) ще се счита че се отнася за формуляра на иска вместо за обстоятелствата по иска.
Признаване на иска
58.9.Правило14.5. не се прилага за искове, включенив търговския опис.
(2) Ако ответникът признае част от един иск за определена сума пари, ищецът може на основание правило 14.3. да поиска издаването на решение по направеното частично признаване на иска.
(3) ) Правило 14.4.(1) се прилага с изменението, както следва: параграф (а) ще се счита че се отнася за формуляра на иска вместо за обстоятелствата по иска.
Защита по иска и Отговор на ищеца
58.10. (1) Част 15 (защита и отговор) се прилага за искове от търговския опис, със следното изменение на правило 15.8: в срок от 21 дни след връчването на становището на защитата, ищецът следва да:
(а) подаде отговор на становището назащитата и
(б) да го връчи на всички други страни
(2) Правило 6.23.(срокът за внасяне становището на защитата, в случаите на връчване на иска извън юрисдикцията) се прилага за искове от търговския опис, с изключение на това, че ако обстоятелствата по иска са връчени след като ответникът е внесъл потвърждение на връчването на иска, срокът за внасяне на становището на защитата е 28 дни от връчване на обстоятелствата по иска.
Становища на страните по делото
58.11. Съдът може по всяко време преди или след издаване формуляра на иска да постанови иск от търговския опис да се разглежда без подаване или връчване на становища на страните по делото.
Искове по част 8
58.12. Част 8 се прилага за искове от търговския опис, с изменението, че ответникът по такъв иск, който иска да разчита на писмено доказателство трябва да го представи и връчи в срок 28 дни след внасяне на потвърждение за връчване на иска.
Провеждане на делото
58.13.(1) Всички процедури в търговския опис се считат за разпределени за многостранно разглеждане, а не за разглеждане по реда, предвиден за малките искове или по реда на бързото производство и част 26 не се прилага.
(2) Само следните части от част 29 се прилагат:
(а) правило 29.3.(2) (процесуални представители на страните, които присъстват на предварителното съвещание по делото и предварителния преглед преди процеса);
(б) правило 29.5. (промяна на датата за предварителното заседание по делото) с изключение на правило 29.5.(1) (с).
(3) Възможно най-скоро съда ще проведе предварително заседание по делото, което следва да бъде насрочено, (определено) в съответствие с практическото ръководство.
(4) На предварително заседание по делото или на всяко едно заседание, на което страните имат представители, съда може да даде такива насоки за хода на делото, каквито той счете за необходими.
Разкриване – превозни документи
58.14. (1) Ако в съдебна процедура, свързана с морска застрахователна полица, застрахователите поискат разкриване на конкретна информация на основание правило 31.12., съда може да:
(а) разпореди на страна да представи всички превозни документи и
(б) да изисква от тази страна да положи всички усилия за да получи и разкрие съдържанието на тези документи, които не се или не са се намирали у нея.
(2) Разпореждане въз основа на това правило може да бъде дадено във всяка фаза на производството и при такива условия, в случай че бъдат поставени, че да се спрепроцедурата, колкото съда смята за необходимо .
Решения и заповеди
58.15 (1) С изключение на заповедите, съставени от съда по негова собствена инициатива и освен ако съда не разпореди друго, проект на всяко решение или заповед ще се съставя от страните и правило 40.3. се изменя съответно.
(2) Молба за съдебна заповед по съгласие на страните трябва да включва проект на предложената заповед, подписана от името навсички страни до които то се отнася.
(3) Правило 40.6.( решения и заповеди по съгласие не се прилага.)[1] Делата се разпределят, възлагатпо различни описи в зависимост от предмета на делото. Описите се използват за административни цели, но може също така да имат свои собствени процедури и съдии. [2] Правило 30.5.(3) постановява, че молба запреместване във или от специален опис трябва да бъде подадена до съдия, занимаващ се с искове, включени в този опис.
Мне нравится:
0
Поделиться
Количество просмотров: 106
Количество комментариев: 0
Метки: Търговски съд, ГПК
Рубрика: Литература ~ Разное ~ Научная литература ~ Другое
Опубликовано: 18.10.2016
001 1