Чтобы связаться с «Teomira - Dessislava Petkova», пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Teomira - Dessislava PetkovaTeomira - Dessislava Petkova
Заходила 8 дней назад

ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС НА ФРГ
ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

/ZIVILPROZESSORDNUNG/

В редакцията от 12.09.1950 /Държавен вестник на ФРГ- BGBl. стр. 533/, Последно изменение чрез закон от 18.8.2005, 27.8.2005 и 21.10.2005 г

/Извлечение/

Книга първа.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Раздел
I – материална компетентност на съдилищата. Основни разпоредби
§ 1
Материалната компетентност на съдилищата се определя чрез закона за устройство на съдилищата.
§ 2
Когато според разпоредбите на този закон или на закона за устройство на съдилищата се цитира стойността на предмета на спора, стойността на щетата на пострадалия или определена от решение на съда, то в този случай се прилагат следващите разпоредби.
§ 3
Стойността се определя по свободна преценка на съда. Може да се допусне оценката, заявена от ищеца или определена от вещи лица.
§ 12
Подсъдност
Общата подсъдност на лицето е пред съда, къдто е ногвто постояно местожителство или седалище и всички жалби и искове се подават пред компетентния съд съгласно общата подсъдност, доколкото в специален закон няма предвидени специални правила.
§ 15
/1/ Немски граждани, ползващи се с право на екстериториялност или такива, които са заети в чужбина запазват общата посъдност по последния си адрес в Германия. Ако нямат или не са имали такъв адрес ползват общата подсъдност по седалището на федералното правителство на Република Германия.
............................
Раздел 3. Производство
............................
Заглавие второ. Производство при съобщения
............................
§ 177. Място на призоваване. Материалите могат да бъдат предадени на лицето, на което трябва да бъдат връчени, на всяко място, където то бъде намерено.
............................
Книга седма.
§ 688. Допустимост
/1/ По претенции, имащи за предмет плащането на определена парична сума в Евро, се издава решение по искане на заявителя.
/2/ Предупредително производство не се провежда в следните случаи:

1. При искове на предприемачи въз основа на договор в съответствие с & 491 – 504 от Гражданския законник на Германия, когато ефективната годишна лихва превишава с 12 процентни пункта основния лихвен процент, към датата на прекратяване на договора.

2. Когато основателността на искането е зависима от предоставянето на насрещна престация;

3. Когато връчването на решението трябва да се оповести публично.

/3/ Ако решението трябва да се достави в чужбина, предупредителната процедура се провежда само тогава когато това е предвидено в закона за принудителното изпълнение от 19.02.2001г.
§ 689. Компетентност; Автоматизирана обработка
/1/ Предупредителното производство се провежда пред районните съдилища. Автоматизирана обработка на актовете е допустима. При тази обработка постъпилите документи трябва да бъдат обработени най-късно в работния ден, следващ деня на постъпването.

/2/ Изключително компетентен е районният съд, при който се намира общата подсъдност за заявителя. Ако заявителят няма обща подсъдност в страната, изключителнокомпетентен е Районният съд Шьонеберг в Берлин. Изречения първо и второ сe прилагат и когато в други разпоредби е предвидена друга изключителна компетентност.

/3/ Местните правителства са оправомощени с наредби да предвиждат правила за предупредителното производство пред районния съд, когато с това се постига по-голяма бързина и рационалност на производството.

Правилата могат да бъдат ограничени до предупредителни производства, които се обработват автоматично.

Местните правителства могат да делегират за създаване на правила с Наредба за ускоряване на предупредителното производство до ръководството на съответното правосъдно учреждение в областта. Няколко федерални области могат да се договорят и да бъдат под компетентността на един районен съд.


/1/ Молбата за издаване на решение съдържа:

1. Описание на страните, техните законни представители и процесуалните представители;

2. Посочване на съда, пред който се внася молбата;

3. Описание на искането и описание на дължимата престация. Основното искане и допълнителни искания, се описват по отделно, претенции съгласно && 491-504 от Гражданския законник на Германия, при посочване на датата на прекратяване на договора и законната лихва в този момент;

4. Обяснение, че искането не е обусловено от насрещно изпълнение към другата страна или това изпълнение вече е извършено;

5. Посочване на съда, който е компетентен да разледа спора.
/2/Молбата трябва да бъде собственоръчно подписана.

/3/Молбата може да бъде предадена и напечатанана в четлива форма, когато това би улеснило съда за нейната машинна обработка. Не е необходимо собственоръчно подписване на молбата, когато по друг начин е осигурено, че молбата не е подадена без желанието на подателя.


/1/Молбата за издаване на решение за предупреждение се отхвърля, когато:
1. Не отговаря на изискванията на разпоредбите на параграф 688, 689, 690, 703 c, алинея 2 от Гражданско процесуалния кодекс на федерална република Германия.

2. Когато решението за предупреждение не може де се издаде за част от претенцията.
Преди отхвърляне на молбата следва да се изслуша подателят й.

/2/Когато с представянето на решението за предупреждение се цели спазване на определен срок, тогава действието на получаването се проявява, когато в рамките на един месец от получаването на молбата се подаде жалба и когато тя бъде отхвърлена.

/3/Срещу отхвърлянето незабавно се подава жалба, когато молбата е била подадена в автоматизирана форма и е била отхвърлена с мотиви, че поради тази форма не е удобна на съда за обработка.


/1/ Решението за предупреждение съдържа:

1. Реквизитите на заявлението описани в & 690, ал. 1-5;

2. Указанието, че съдът не е проверил дали подателят има право на това, което претендира.

3. Покана в срок от две седмици след получаване на решението за предупреждение, доколкото не е направено възражение, което се отчете, като обосновано, да се зплати претендираната сума, както и лихвите и други разноски или да се уведоми съда дали ще се оспорва направеното искане.

4. Указанието, че въз основа на решението за предупреждение жалбоподателят може да си извади изпълнителен лист, ако другата страна не е оспори решението за предупреждение преди изтичане на установения срок.

5. В случай, че са попълнени формуляри за заявлението за издаване на решение за предупреждение то възражението срещу това решение трябва да бъде повдигнато от същия вид, който може да бъде получен и попълнен във всеки районен съд.

6. В случай на възражение се указва пред кой съд може да се разгледа спора с указанието, че този съд може да се произнесе относно компетентността си.

/2/Вместо собственоръчен подпис е достатъчно поставянето на печат или електронен подпис.


§ 693. Връчване на съобщението за гледане на делото
Съобщението за гледане на делото се връчва на противната страна.
Деловодството уведомява заявителя за връчването на съобщението за гледане на делото.

§ 694 Насрещен иск срещу решението

/1/ Насрещната страна на молителя за решението може да предяви възражение пред съда, който е издал решението или да предяви насрещен иск докато не бъде издаден изпълнителен лист.
/2/ Закъснялото подаване на насрещен иск се третира като възражение. Уведомява се подателят на насрещния иск.


§ 695. Уведомяване за възражението; преписи
Съдът е длъжен да уведоми заявителя за възражението и момента на неговото предявяване. Ако предупредителното производство не се обработва автоматизирано, с възражението противната страна е длъжна да подаде необходимия брой преписи.
§ 696 Производство по оспорване
/1/ Ако своевременно се подаде насрещен иск от другата страна, срещу решението за плащане, то тогава компетентния съд предава случая за разглеждане на съда издал решението за плащане, съгласно параграф 692, алинея 1, освен ако страните не са се споразумяли друг съд да разгледа случая.

Молбата може да се приеме и при приемането на искането за издаване на решение за плащане.Страните следва да бъдат уведомени за предаването. То не може да се обжалва.С входирането на случая пред съда в който е подадена молбата, се счита че случаят е висящ пред него.Параграф 281, алинея 3 се прилага съответно.

/2/Ако производството по издаването на решението за плащане е било автоматизирано обработено и доколкото досието е било изпратено по електронен път, се съставя автоматизирано обработено досие. В този случай важат правилата за доказателствената сила на официални документи по съответен начин. Параграф 298 не се прилага.

/3/Предметът на спора се счита за висящ от момента на уведомяване за доставката на решението за плащане, дори и когато има повдигнат насрещен иск.

/4/Молбата за провеждане на спорно производство може да бъде оттеглена до започването на устните разглеждания /заседания/.
Оттеглянето се извършва в деловодството и се прилага към протокола.
С оттеглянето й, се счита, че случаят вече не е с характер на правен спор.

/5/Съдът до който се изпраща правният спор, не е обвързан по компететнтост да разгледа случая, от факта че молбата е отправена до него.


§ 697 Въведение в спорното производство
/1/ Деловодството на съда, до който е представена молбата за спорно производство, следва незебавно да уведоми подателя, в срок от 2 седмици да обоснове искането си в съответната форма. Параграф 270, изречение 2 се прилага съответно.

/2/ При постъпване на обосновка на искането се процедира, така както при подаване на жалба. За писмен отговор на жалбата при процедурата по параграф 276, може да се определи срок, който започва да тече от подаването на жалбата.

/3/ Ако обосновката на жалбата не постъпи навреме, то тогава до постъпването й се определя срок за устни състезания само по искане на другата страна. С определянето на срок председателят на състава задължава жалбоподателя да аргументира жалбата си в определения срок. Параграф 296, алинеи 1 и 4 се прилагат съответно.

/4/ Ответника по жалбата може да оттегли своя насрещен иск до започване на устните състезания по случая, но не по-късно от постановяване на определението за забавяне срещу него. Оттеглянето може да бъде направено към протокола в Деловодството.
/5/ При издаванто на Решение в съкратена форма в съответствие с параграф 313 б, алинея 2 и параграф 317, алинея 6 решението за плащане може да бъде използвано на мястото на петитума на жалбата.
Ако предупреждението за плащане е обработвано автоматизирано, тогава на мястото на петитума на иска се отпечатва съдържанието на решението за плащане.

§ 698 Продължаване на производството пред същия съд

Разпоредбите за развитието на производството важат съответно, когато предупредителното производство и спорното производство се осъществяват пред един и същи съд.

§ 699. Решение
/1/ Въз основа на съобщението за гледане на делото при поискване съдът издава съдебно решение, ако противната страна не е предявила своевременно възражение. Искането не може да бъде направено преди изтичане на срока за възражения; то трябва да съдържа пояснения, дали и какви плащания са били извършени след съобщението за гледане на делото; § 690 ал. 3 се прилага съответно. Ако правният спор вече е бил предаден за разглеждане от друг съд, същият издава съдебното решение.
/2/ Доколкото предупредителното производство не се обработва автоматизирано, решението може да бъде издадено върху съобщението за гледане на делото.
/3/ В решението трябва да бъдат отразени възникналите досега разноски по производството. Заявителят трябва да пресметне разноските само, ако предупредителното производство не се обработва автоматизирано; в противен случай са достатъчни само необходимите за автоматизираната обработка данни.
/4/ Решението се връчва служебно на противната страна, освен ако заявителят не е поискал предаване на решението на него за връчване между страните. В тези случаи решението се предава на заявителя за връчване; деловодството на съда не посредничи при този начин на връчване. Ако натовареният с предупредителното производство съд одобри призоваване чрез публикуване на съобщение, то съобщението по § 186 ал. 2 изр. 2 и 3 се окачва на таблото на съда, посочен в съобщението за гледане на делото според § 692 ал. 1 т. 1.
§ 700.
/1/ Решението по предварителното производство има силата на обявено за предварително изпълнение съдебно решение по производство поради неявяване.
/2/ Правният спор се счита предявен с връчването на съобщението за гледане на делото.
...................................
/1/ В предупредителното производство заявленията и декларациите могат да бъдат правени пред служител от деловодството. Доколкото са въведени формуляри, същите се попълват; служителят отбелязва след указване на съда и датата, че е приел заявлението или декларацията. Ако не са въведени формуляри, за заявлението за издаване на съобщение за гледане на делото или на съдебно решение пред компетентния по предупредителните производства съд също не е необходимо воденето на протокол.
.......................................

§ 703b. Особени правила за автоматизирана обработка.
/1/ При автоматизирана обработка решенията, определенията и копията се заверяват с печата на съда; не необходимо полагането на подпис.
/2/ Федералният правосъден министър се оправомощава със съгласието на Бундесрата да урежда процедурните въпроси с наредба, доколкото това е необходимо за единната автоматизирана обработка на предупредителните производства /програма за провеждане на процедурата/.

§ 703с. Формуляри; Въвеждане на автоматизирана обработка.
/1/ Федералният правосъден министър се оправомощава със съгласието на Бундесрата с наредба да въвежда формуляри за опростяване на предупредителното производство и за защита на засегнатата страна. За
1. Предупредителни производства пред съдилища, които обработват автоматизирано производството,
2. Предупредителни производства пред съдилища, които не обработват автоматизирано производството,
3. Предупредителни производства, в които съобщението за гледане на делото трябва да бъде връчено в чужбина,
4. Предупредителни производства, в които съобщението за гледане на делото трябва да бъде връчено по чл. 32 от Допълнителното споразумение към Статута на трупите на НАТО от 3. Август 1959 /Държавен вестник на ФРГ – BGBl. 1961 ІІ стр. 1183, 1218/,
могат да бъдат въведени различни формуляри.
/2/ Доколкото формулярите по ал. 1 за заявления и декларации на страните са въведени, страните са длъжни да ги използват.
/3/ Правителствата на провинциите определят с наредба момента, в който в районните съдилища се въвежда автоматизираната обработка на предупредителните производства; това правомощие те могат да прехвърлят на администрацията на правосъдието на провинцията с наредба.


Настоящият превод е извършен от Георги Илиев Китанов, който притежава авторските права върху настоящия превод. В Гражданско процесуалния кодекс на Федерална Република Германия е предвидено специално предупредително производство в параграф 688 и следващите. То дава възможност на едно лице, което има вземане от друго лице да поиска издаване на решение, което служи за издаване на изпълнителен лист. По претенции, имащи за предмет плащането на определена парична сума в Евро, се издава решение по искане на заявителя. Предупредителното производство се провежда пред районните съдилища. За разлика от България изключително компетентен е районният съд, при който се намира общата подсъдност за заявителя, а не на ответника. Едно от условията за допустимост на това производство е искането да не е обусловено от насрещно изпълнение към другата страна. С решението за предупреждение се дава дву седмичен срок на другата страна да заплати задължението си и да представи доказателства за това. Съдът дава указание, че въз основа на решението за предупреждение жалбоподателят може да си извади изпълнителен лист, ако другата страна не е оспори решението за предупреждение преди изтичане на установения срок.Това безспорно административно производство, може да премине в спорно ако насрещната страна оспори решението за предупреждението и представи надлежни доказателства на съда.

Мне нравится:
0
Поделиться
Количество просмотров: 97
Количество комментариев: 0
Метки: ГПК, ФРГ, IUS CIVILE...
Рубрика: Литература ~ Разное ~ Научная литература ~ Сборник
Опубликовано: 18.10.2016
00
Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь!Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

1 1